صفحه اصلي > طرح های تحقیقاتی مركز > طرح های پایان یافته > فراتحلیل مطالعات انجام شده در فقر 
چهارشنبه ٠٣ بهمن ١٣٩٧
فراتحلیل مطالعات انجام شده در فقر
 

زمينه و هدف: در کشور ما با توجه به محوری و بنیادی بودن معضل فقر، مجموعه ای از مطالعات با رویکردهای مختلف، شناخت عوامل موثر بر آن و راههای کاهش آن صورت گرفته است.در مطالعه حاضر با روش فراتحلیلي به مرور و بررسی این مطالعات پرداخته شده است.

مواد و روش: روش تحقيق در اين پژوهش، فراتحليل است كه محقق به تركيب نتايج تحقيقات مختلف و متعدد و استخراج نتايج جديد و منسجم، با استفاده از روشهاي نيرومند آماري مي­پردازد. در تحقيق فراتحليل محقق با ثبت ويژگيها و يافته‌هاي توده‌اي از تحقيقات در قالب مفاهيم كمي آنها را آماده استفاده از روشهاي نيرومند آماري مي‌كند. در این فراتحلیل 85 مطالعه در خصوص فقر از حوزه های مختلف اقتصادی، جامعه شناسی، جامعه شناسی اقتصادی، مردم شناسی و جغرافیا بررسی شده اند.منابع بررسی شده نیز طیف متنوع ای را شامل می شود؛ بطوریکه از میان 85 مطالعه بررسی شده، 52 مطالعه(61درصد) پایان نامه، 31 مطالعه(36 درصد)مقاله و 2 مطالعه نیز در قالب کتاب بوده است

 یافته­ ها: نتایج توصیفی بدست آمده حاکی از مشهود بودن رویکرد اقتصادی به فقر در ایران می باشد؛ به طوری که 56 مطالعه(66 درصد) با رویکرد اقتصادی به فقر پرداخته اند.رویکرد جامعه شناسی به مسئله فقر با فاصله زیادی و در رتبه دوم قرار دارد. سایر رویکردها نیز در مجوع سهم بسیار کمی(8 درصد) در بررسی و مطالعه فقر داشته اند. در میان مطالعات اقتصادی به فقر نیز، رویکرد کلان غلبه انکار ناپذیری دارد و نگاه خرد اقتصادی سهم ناچیزی را به خود اختصاص داده است(حدود 1درصد). در فرضيات 85 مطالعه گردآوري شده، 10 فرضیه مشترک به رابطه تورم و ضریب جینی پرداخته بودند که نتایج آماری بدست آمده از آنها به لحاظ جهت و نتیجه آزمون فرضیه با هم متناقض و نا هماهنگ بودند. به طوری که از این 10 فرضیه 3فرضیه که نتیجه معنادار داشته اند، رابطه تورم و ضریب جینی را مثبت ارزیابی کرده اند،درواقع این 3 فرضیه به این نتیجه رسیده اند که تورم به طرز معناداری منجر به افزایش نابرابری می شود.همچنین 2 فرضیه نیز به این نتیجه رسیده اند که تورم  به طرز معناداری منجر به کاهش نابرابری می شود. همه اینها سردرگمی و متناقض بودن نتایج را بیش از پیش نشان می دهد.

نتيجه ­گيري: پیشنهاد این تحقیق، مراجعه به مردم فقیر در جریان مطالعات اقتصادی است. در این راستا بکارگیری رویکردهای مشارکتی که در سالهای اخیر برای تحلیل فقر زياد به كار رفته است، مي­تواند مفيد باشد.

كليد واژه: فقر، فراتحليل، ضريب جيني، نابرابري، رويكرد مشاركتي

دانشگاه علوم بهزیستی...تماس با دانشگاهگروه های آموزشیمراکز پژوهشیمراکز درمانینقشه سایت دانشگاه

Copyright © 2009 U.S.W.R - All rights reserved .University of Social Welfare and Rehabilitation Sciences