صفحه اصلي > طرح های تحقیقاتی مركز > طرح های پایان یافته > برنامه های توانمندسازی حاشیه نشینان 
شنبه ٠٢ تير ١٣٩٧
برنامه های توانمندسازی حاشیه نشینان
 

زمینه و هدف: توانمندسازی نوعی مصون سازی در برابر مشکلات روانی- اجتماعی است و کارکرد مثبت زندگی را افزایش می دهد و می تواند به وسیله فراهم نمودن افزایش مهارتهای اجتماعی تقویت گردد. هدف پژوهش حاضر بررسی طراحی و ارزشیابی برنامه توانمندسازی اقتصادی اجتماع محور در محله های حاشیه نشین بود.

روش: نوع پژوهش از نوع مداخله ای است که در جهت آزمودن میزان تاثیر روشهای اجتماع محور مقتدرسازی اقتصادی در مناطق حاشیه نشین اسلامشهر انتخاب گروه مورد و شاهد به ارزیابی نتایج مداخله پرداخته شده است.

یافته ها: یافته های توصیفی و آزمون فرضیات نشان داد که افراد شرکت کننده در گروه مورد که مشارکت اجتماع محور را برای ارتقای توانمندسازی اقتصادی خود پذیرفتند در قریب به اتفاق موارد نسبت به گروه شاهد تفاوت نشان می دهند.

نتایج: معنی دار بودن اثربخشی فعالیت های اجتماع محور برای توانمندسازی اقتصادی حاشیه نشینان نشان می دهد که از این الگو می توان برای موارد مشابه ارتقا توانمندسازی اقتصادی اجتماع محور مناطق حاشیه نشین و افراد فقیر استفاده کرد.

دانشگاه علوم بهزیستی...تماس با دانشگاهگروه های آموزشیمراکز پژوهشیمراکز درمانینقشه سایت دانشگاه

Copyright © 2009 U.S.W.R - All rights reserved .University of Social Welfare and Rehabilitation Sciences