صفحه اصلي > طرح های تحقیقاتی مركز > طرح های پایان یافته > رابطه ی درامد سلامت کودکان 
چهارشنبه ٠٣ بهمن ١٣٩٧
رابطه ی درامد سلامت کودکان
 

زمینه و هدف: درآمد خانواده یکی از تعیین کننده های مهم سلامت کودکان در جهان است. به منظور شناخت بهتر نقش متغیرهای واسطه ای رابطه ی میان درآمد خانواده و سلامت کودکان در ایران، این مطالعه با استفاده از داده هاای معتبر کشوری نقش درآمد خانواده ها و برخی عوامل واسطه ای برسلامت کودکان را مورد بررسی قرار می دهد.

مواد و روش: در این مطالعه بوم شناختی (اکولوژیک) داده های کشوری مرتبط با نشانگرهای مرتبط با شاخص درآمد خانواده، وضعیت محل زندگی خانواده، بهره مندی از خدمات سلامت، سلامت مادر و سلامت کودک در همه ی استان های کشور جمع آوری شده و متغیرهای جمع آوری شده جهت تعیین متغیرهای مکنون تحلیل عاملی اکتشافی شده و همبستگی میان متغیرهای مکنون محاسبه شد. همچنین متغیرهای باقیمانده پس از تحلیل عاملی وارد مدلسازی معادلات ساختاری شدند.

یافته ها: یافته های مدل های معادله ساختاری نشان داد که مدل هایی که در آن وضعیت بد محل زندگی از حیث امکانات بهداشتی شامل داشتن حمام، ماشین لباسشویی، جاروبرقی و یخچال-فریزر به عنوان متغیرواسطه ای میان درآمد خانواده و سلامت کودک قرار گرفتند، دارای برازش مطلوب می باشند اما مدل های با متغیر واسطه ای  سلامت مادر برازش مطلوب نداشتند.

نتیجه گیری: یافته های این مطالعه نشان می دهد که وضعیت بد درآمد خانواده عمدتا از طریق متغیر واسطه ای شرایط بد محل زندگی بر سلامت کودکان موثر است و دیگر متغیرهای واسطه ای مطالعه، سلامت مادر و عدم دسترسی کودکان به خدمات سلامت در ارتباط میان درآمد خانواده و سلامت کودکان نقش واسطه ای ندارند. به علاوه این مطالعه بر ضرورت وجود اطلاعات بیشتر مربوط به سایر متغیرهای مرتبط با سلامت کودک و متغیرهای مرتبط با آن در سطح کشوری دلالت دارد.

کلید واژه ها : ایران، درآمد ، سلامت، کودک، مدل سازی معادلات ساختاری

دانشگاه علوم بهزیستی...تماس با دانشگاهگروه های آموزشیمراکز پژوهشیمراکز درمانینقشه سایت دانشگاه

Copyright © 2009 U.S.W.R - All rights reserved .University of Social Welfare and Rehabilitation Sciences