صفحه اصلي > طرح های تحقیقاتی مركز > طرح های پایان یافته > رویکرد مفهومی دکتر موسوی 
دوشنبه ١٩ آذر ١٣٩٧
رویکرد مفهومی دکتر موسوی
 


هدف: امروزه در جريان توسعه جوامع در كنار انواع سرمايه (اعم از طبيعي، انساني و مادي) سرمايه اجتماعي به عنوان برون‌داد و درون‌داد توسعه به شمار مي‌آيد. اين ايده كه سرمايه اجتماعي اكسير و درمانبخش بسیاری از دردهاي جامعه است،از جذابیت زیادی برخوردار است. سرمايه اجتماعي جامعه را سالمتر، داراتر و با تدبيرتر و شكيباتر مي‌سازد. هدف این است که با مددجویی از مفهوم عمیق و همه جانبه سرمایه اجتماعی که در تبدیل انواع سرمایه ها به یکدیگر و تولید همبستگی، مشارکت و اعتماد اجتماعی نقش دارد به مدل مفهومی سلامت عمومی و سلامت  اجتماعی بپردازیم. 

مواد و روش: در خصوص ارتباط بین سرمایه اجتماعی و سلامت دو رویکرد عمده وجود دارد رویکرد اول سرمایه اجتماعی را بعنوان متغیر مستقل و اثرگذار بر سلامت در کانون توجه قرار داده است که البته تحقیقات فراوانی نیز با این رویکرد به انجام رسیده است. رویکرد دوم و جدیدتر نگاه تلفیقی به این دو مفهوم است. این پژوهش بر اساس رویکرد تلفیقی است و سرمایه اجتماعی در آن دارای دو بعد ساختاری و شناختی می باشد. در بعد شناختی سرمایه اجتماعی شامل ابعادی چون اعتماد، سرمایه روانشناختی مثبت و سلامت اجتماعی فردی است. در بعد ساختاری نیز شامل مولفه هایی چون مشارکت، شبکه روابط اجتماعی، هنجارهای بده بستان و حمایت اجتماعی است.

یافته ها:. پژوهش حاضر براساس روش اسنادی و اکتشافی به فرجام رسیده و با مرورجامع نظریات ورویکردهای مرتبط اقدام به   طراحی مدل مفهومی نموده که این مدل دستمایه و مبناء ساخت ابزار سنجش و مداخله با ابعاد متناسب به منظور ارتقاءسرمایه اجتماعی و سلامت اجتماعی گردیده است

نتیجه گیری: سرمایه اجتماعی به طور مستقیم و غیر مستقیم بر سلامت جامعه اثرگزار است. سلامت از مهم ترین شاخص های توسعه و یکی از اصلی ترین وجوه ارتباطی بین سرمایه اجتماعی و رشد و پیشرفت جوامع محسوب می شود. به همین دلیل هرگونه طرح و برنامه ریزی که منجر به افزایش سرمایه اجتماعی شود به دنبال آن سطح سلامت و توسعه جوامع نیز افزایش پیدا خواهد کرد.

 

دانشگاه علوم بهزیستی...تماس با دانشگاهگروه های آموزشیمراکز پژوهشیمراکز درمانینقشه سایت دانشگاه

Copyright © 2009 U.S.W.R - All rights reserved .University of Social Welfare and Rehabilitation Sciences