صفحه اصلي > پایان نامه ها > پ‍رس‍ش‍ن‍ام‍ه‌ ح‍م‍ای‍ت‌ اج‍ت‍م‍اع‍ی‌ kcebroN 
چهارشنبه ٠٣ بهمن ١٣٩٧
پ‍رس‍ش‍ن‍ام‍ه‌ ح‍م‍ای‍ت‌ اج‍ت‍م‍اع‍ی‌ kcebroN
 

دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی

ب‍ررس‍ی‌ پ‍ای‍ای‍ی‌ و روای‍ی‌ ن‍س‍خ‍ه‌ ف‍ارس‍ی‌ پ‍رس‍ش‍ن‍ام‍ه‌ ح‍م‍ای‍ت‌ اج‍ت‍م‍اع‍ی‌ kcebroN دردان‍ش‍ج‍وی‍ان‌ دان‍ش‍گ‍اه‌ ع‍ل‍وم‌ ب‍ه‍زی‍س‍ت‍ی‌ وت‍وان‍ب‍خ‍ش‍ی‌

دانشجو: علی جلیلیان

استاد راهنما: دکتر حسن رفیعی

انسان موجودی چند بعدی است که بی اعتنایی به هر یک از این ابعاد، بخشی حیاتی اززندگی او را به مخاطره می اندازد. منابع مختلف حاکی از آن هستند که در سال های اخیر حمایت اجتماعی به عنوان مقوله ای که به اهمیت بعد اجتماعی انسان اشاره دارد توجه فزاینده ای به دست آورده است. حمایت اجتماعی به عنوان یک ابزار مناسب و تقریبا در دسترس می تواند در برنامه های مداخله ای که برای افزایش سطح رفاه بخصوص رفاه روانی طراحی می شوند، کاربردهای زیادی داشته باشد. هدف اصلی این تحقیق ارائه نسخه فارسی پایا و روا از پرسشنامه حمایت اجتماعی نوربک می باشد. این مطالعه از نوع همبستگی است. جامعه آماری این مطالعه کلیه دانشجویان دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی است که درسال تحصیلی 87-1386 مشغول به تحصیل هستند. که از بین آنها به روش نمونه گیری تصادفی ساده 85 نفر(43نفر کارشناسی و 42 نفر کارشناسی ارشد) انتخاب شد. داده های تحقیق در دو بخش توصیفی و تحلیلی بیان شده است. در تجزیه و تحلیل اطلاعات با استفاده از نرم افزار آماری spss12 به محاسبه ضریب همبستگی پیرسون و تحلیل عامل تاییدی پرداخته شده است. ضرایب پایایی دورنی 0.844 تا 0.973 برای خرده مقیاسها و 0.978 برای متغیرهای اصلی و در روش بازآزمایی ضریب 0.955 بدست آمد که تمام این ضرایب در سطح pکوچکتر از 0.001 معنی دار بودند. همچنین بین تمرات حاصل از پرسشنامه سلامت عمومی و مقیاس حمایت اجتماعی واکس و همکاران با پرسشنامه حمایت اجتماعی نوربک به ترتیب ضرایب همبستی 0.417- تا 0.414 ضرایب روایی سازه و  0.322 تا 0.624 ضرایب روایی همزمان p کوچکتر از 0.05 بدست آمد. در تحلیل عوامل عامل حمایت عاطفی و حمایت مادی حمایت کارکردی و حمایت ساختاری مورد تایید قرار گرفت. بطور کلی نتایج تحقیق نشان دهنده این است که نسخه فارسی پرسشنامه حمایت اجتماعی نوربک از پایایی (همخوانی درونی و پایایی در بازآزمایی) و روایی (روایی ملاکی همزمان، روایی سازه(همگرا) و روایی ساختاری /عاملی) بالایی برخوردار است.

دانشگاه علوم بهزیستی...تماس با دانشگاهگروه های آموزشیمراکز پژوهشیمراکز درمانینقشه سایت دانشگاه

Copyright © 2009 U.S.W.R - All rights reserved .University of Social Welfare and Rehabilitation Sciences