صفحه اصلي > پایان نامه ها > س‍رم‍ای‍ه‌ اج‍ت‍م‍اع‍ی‌ وس‍لام‍ت‌ م‍ادران‌ دارای‌ ک‍ودک‌  
جمعه ٢٥ آبان ١٣٩٧
س‍رم‍ای‍ه‌ اج‍ت‍م‍اع‍ی‌ وس‍لام‍ت‌ م‍ادران‌ دارای‌ ک‍ودک‌
 

دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی

ب‍ررس‍ی‌ م‍ق‍ای‍س‍ه‌ای‌ ک‍ی‍ف‍ی‍ت‌ زن‍دگ‍ی‌ س‍ال‍م‍ن‍دان‌ م‍س‍ت‍م‍ری‌ ب‍گ‍ی‍ر س‍ازم‍ان‌ ت‍ام‍ی‍ن‌ اج‍ت‍م‍اع‍ی‌ وس‍ازم‍ان‌ ب‍ازن‍ش‍س‍ت‍گ‍ی‌ ک‍ش‍وری‌ ش‍ه‍رق‍م‌

دانشجو: حسین محققی کمال

استاد راهنما: دکتر حمیرا سجادی

هدف: کیفیت زندگی یکی از اجزا ذهنی رفاه محسوب می شود. کیفیت زندگی در سالمندان به معنای تاکید بیشتر بر سیاست اجتماعی و اصلاح اهداف اجتماعی به منظور ایجاد زندگی مولد برای سالمندان است. یکی از راههای بهبود کیفیت زندگی استفاده از انواع حمایت های اجتماعی و رفاهی می باشد. مطالعه حاضر با هدف بررسی کیفیت زندگی سالمندان سازمان تامین اجتماعی و سازمان بازنشستگی کشوری طراحی شد.

مواد و روش: این مطالعه از نوع مقطعی مقایسه ای می باشد. در این مطالعه تعداد 150سالمند مستمری بگیر به روش تصادفی انتخاب شدند. ابزار گرداوری داده ها در این مطالعه چک لیست اطلاعات دموگرافیک و پرسشنامه کیفیت زندگی لیپاد بود. تجزیه تحلیل داده ها بوسیله نرم افزار آماری SPSS انجام شد

یافته ها: داده ها با آزمون های آماری آنالیز واریانس یکطرفه، ضریب همبستگی پیرسون و تی تست تجزیه وتحلیل شدند. نتایج نشان داد که کیفیت زندگی کل وابعاد آن به استثنای بعد عملکرد ذهنی-روانی تفاوت معنی دار آماری نداشت. همچنین بین سن، وضعیت تاهل، وضعیت تحصیلی و جنس سالمندان با کیفیت زندگی شان ارتباط آماری معنی دار مشاهده شد اما ارتباط بین وضعیت مسکن و درآمد سالمندان با کیفیت زندگی شان از نظر آماری معنی دار نبود.

نتیجه گیری: در این مطالعه به لحاظ نوع سازمان مستمری دهنده تفاوتی در کیفیت زندگی سالمندان مورد بررسی مشاهده نشد

دانشگاه علوم بهزیستی...تماس با دانشگاهگروه های آموزشیمراکز پژوهشیمراکز درمانینقشه سایت دانشگاه

Copyright © 2009 U.S.W.R - All rights reserved .University of Social Welfare and Rehabilitation Sciences