صفحه اصلي > پایان نامه ها > ع‍ت‍ی‍اددراس‍ت‍ان‌ آذرب‍ای‍ج‍ان‌ ش‍رق‍ی‌ 
جمعه ٢٥ آبان ١٣٩٧
ع‍ت‍ی‍اددراس‍ت‍ان‌ آذرب‍ای‍ج‍ان‌ ش‍رق‍ی‌
 

دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی

ارزش‍ی‍اب‍ی‌ ب‍رن‍ام‍ه‌ پ‍ی‍ش‍گ‍ی‍ری‌ اج‍ت‍م‍اع‌ م‍ح‍ورازاع‍ت‍ی‍اددراس‍ت‍ان‌ آذرب‍ای‍ج‍ان‌ ش‍رق‍ی‌

نام دانشجو: مینا علیپور نیازی

استاد راهنما: دکتر حسن رفیعی

چارچوب نظری این پژوهش از نظریه های توسعه اجتماعی، سرمایه اجتماعی، مشارکت اجتماعی، اقتدارافزایی و کیفیت زندگی الهام گرفته و اندیشه های لیندمن، فولت، کویل، راس، آلینسکی و جک روتمن در رابطه با سازمان اجتماعی به بحث گذارده شده است و با اشاره به سرچشمه عمل محله ای و روند تحولات رویکردهای مبتنی بر مداخلات پیشگیرانه تکمیل گردیده است. روش تحقیق روش شبه تجربی از نوع پیش آزمون و پس آزمون با گروه کنترل غیرتصادفی بود که در 2 بخش مطالعه کمی و کیفی داده ها جمع آوری و تجزیه و تحلیل شدند. سنجش فرایند (با شاخص مشارکت) و دستیابی به اهداف خود تعیین کرده به صورت کیفی و از طریق مشاهده و بحث گروهی متمرکز انجام گردید و سنجش برونداد (نگرش)، برایند (میزان بروز اعتیاد) و اثر نهایی (کیفیت زندگی) به صورت کمی و با استفاده از 3 پرسشنامه سنجش نگرش (با 52 سوال)، کیفیت زندگی (با 100سوال) و چک لیست سنجش میزان بروز با 9 سوال در دو گروه آزمایش و کنترل صورت پذیرفت. نتایج آزمون مقایسه میانگین های دو جامعه مستقل نشان داد که مداخله اجتماع محور در میزان  نگرش و کیفیت زندگی افراد محله هایی که تحت پوشش برنامه هستند بهبود ایجاد کرده اما میزان بروز اعتیاد را کاهش نداده است. همچنین نتایج آزمون آنالیز واریانس دوراهه فرض صفر اثر تقابلی نگرش به مواد و میزان بروز را رد می کند، در حالیکه اثر تقابلی کیفیت زندگی معنی دار گزارش شده است. ..............

میزان دستیابی به اهداف خود تعیین کرده سازمانی، طبق معیار فعالیتهای هرکدام از اهداف 3گانه اندازه گیری شد که با توجه به طیف مدنظر محقق، تحقق اهداف خود تعیین کرده سازمانها در حد مطلوب بدست آمده است.

در مدل منطقی ارزشیابی مورد نظر این تحقیق (که از مدل منطقی سنتی تبعیت می کند)، عمل محله ای از طریق ایجاد تغییر نگرش و کاهش بروز موجب ارتقای کیفیت زندگی می شود. اما در این تحقیق اثر مداخله بر کیفیت زندگی برجسته تر و بر بروز معلوم نشد. بدین ترتیب فرضیه جدیدی مطرح می شود که رابطه هرکدام از متغیرها در داخل مدل لزوما خطی نیست و عمل محله ای بدون تاثیر در بروز، همچنین هم از طریق تاثیر در نگرش و هم به طور مستقیم می تواند کیفیت زندگی را بهبود بخشد. همچینین با افزایش تعداد حجم نمونه می توان اثر مشارکت برروی هرکدام از متغیرها را به دست آورد.

راهیرد مهمی که برای اجرای چنین تحقیقاتی مطرح است طولانی بودن مدت زمان اختصاص یافته برای ارزشیابی است و با توجه به نتیجه تحقیق حمایت مدیران سطح بالا از ادامه برنامه های اجتماع محور پیشنهاد می گردد.

دانشگاه علوم بهزیستی...تماس با دانشگاهگروه های آموزشیمراکز پژوهشیمراکز درمانینقشه سایت دانشگاه

Copyright © 2009 U.S.W.R - All rights reserved .University of Social Welfare and Rehabilitation Sciences