صفحه اصلي > پایان نامه ها > م‍ح‍اف‍ظت‌ ک‍ن‍ن‍ده‌ درب‍راب‍ر ع‍ود اع‍ت‍ی‍اد درم‍ع‍ت‍ادان‌  
شنبه ٠٢ تير ١٣٩٧
م‍ح‍اف‍ظت‌ ک‍ن‍ن‍ده‌ درب‍راب‍ر ع‍ود اع‍ت‍ی‍اد درم‍ع‍ت‍ادان‌
 

دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی

ب‍ررس‍ی‌ وی‍ژگ‍ی‍ه‍ای‌ ف‍ردی‌ م‍ح‍اف‍ظت‌ ک‍ن‍ن‍ده‌ درب‍راب‍ر ع‍ود اع‍ت‍ی‍اد درم‍ع‍ت‍ادان‌ گ‍م‍ن‍ام‌ NAش‍ه‍رس‍ت‍ان‌ ش‍ی‍راز

نام دانشجو: نرگس هدایتی

استاد راهنما: دکتر حسن رفیعی

ع‍ود ی‍ک‍ی‌ از م‍ف‍اه‍ی‍م‌ ب‍ن‍ی‍ادی‌ در آس‍ی‍ب‌ ش‍ن‍اس‍ی‌ اع‍ت‍ی‍اد م‍ی‌ ب‍اش‍د. و در راب‍طه‌ ب‍ا آن‌ ت‍وج‍ه‌ ب‍ه‌ ن‍ق‍ش‌ م‍ح‍وری‌ خ‍ود م‍ع‍ت‍اد ب‍س‍ی‍ار م‍ه‍م‌ اس‍ت‌. زی‍را در ن‍ه‍ای‍ت‌ اوس‍ت‌ ک‍ه‌ ت‍ص‍م‍ی‍م‍م‌ ب‍ه‌ ق‍طع‌ ی‍ا ادام‍ه‌ م‍ص‍رف‌ م‍ی‌ گ‍ی‍رد. در ه‍م‍ی‍ن‌ راس‍ت‍ا ب‍م‍ن‍ظور ب‍ررس‍ی‌ وی‍ژگ‍ی‌ ه‍ای‌ ف‍ردی‌ )ش‍ام‍ل‌ وی‍ژگ‍ی‍ه‍ای‌ ش‍خ‍ص‍ی‍ت‍ی‌ و وی‍ژگ‍ی‍ه‍ای‌ دم‍وگ‍راف‍ی‍ک‌ ال‍گ‍وی‌ م‍ص‍رف‌ (م‍ح‍اف‍ظت‌ ک‍ن‍ن‍ده‌ م‍ع‍ت‍اد در ب‍راب‍ر ع‍ود اع‍ت‍ی‍اد ، از م‍ی‍ان‌ گ‍روه‍ه‍ای‌ م‍ع‍ت‍ادان‌ گ‍م‍ن‍ام‌ (NA) س‍اک‍ن‌ ش‍ه‍رس‍ت‍ان‌ ش‍ی‍راز 200 ن‍ف‍ر م‍ع‍ت‍اد ع‍ود ن‍ی‍اف‍ت‍ه‌ و 100 ن‍ف‍ر م‍ع‍ت‍اد ع‍ود ی‍اف‍ت‍ه‌ ( ب‍ه‌ ع‍ن‍وان‌ ن‍م‍ون‍ه‌ ت‍ح‍ق‍ی‍ق‌ ان‍ت‍خ‍اب‌ ش‍دن‍د. اب‍زاره‍ای‌ م‍ورد اس‍ت‍ف‍اده‌ ب‍رای‌ ج‍م‍ع‌ آوری‌ اطلاع‍ات‌ ، ت‍س‍ت‌ NEO ) ") ب‍رای‌ ب‍ررس‍ی‌ وی‍ژگ‍ی‍ه‍ای‌ ش‍خ‍ص‍ی‍ت‍ی‌ " و پ‍رس‍ش‍ن‍ام‍ه‌ دم‍وگ‍راف‍ی‍ک‌ " ب‍رای‌ ب‍ررس‍ی‌ وی‍ژگ‍ی‍ه‍ای‌ دم‍وگ‍راف‍ی‍ک‌ " ب‍ودن‍د. ب‍رای‌ ت‍ح‍ل‍ی‍ل‌ اطلاع‍ات‌ ، آزم‍ون‍ه‍ای‌ آم‍اری‌ : ک‍ای‌ دو ، آزم‍ون‌ T، آزم‍ون‍ه‍ای‌ ن‍اپ‍ارام‍ت‍ری‌ ( Whithney U - ( Wilcoxon Mann &و ض‍ری‍ب‌ ه‍م‍ب‍س‍ت‍گ‍ی‌ Spearman ، م‍ورد اس‍ت‍ف‍اده‌ ق‍رار گ‍رف‍ت‍ن‍د . ن‍ت‍ای‍ج‌ ب‍دس‍ت‌ آم‍ده‌ ن‍ش‍ان‌ دادن‍د م‍ع‍ت‍ادان‌ ع‍ود ن‍ی‍اف‍ت‍ه‌ اغ‍ل‍ب‌ در م‍ی‍ان‌ اف‍راد م‍ت‍اه‍ل‍ی‌ ک‍ه‌ م‍ی‍ان‍گ‍ی‍ن‌ س‍ن‍ی‌ آن‍ه‍ا 34 س‍ال‌ ب‍ه‌ ب‍الان‌ و روش‌ م‍ص‍رف‍ش‍ان‌ ب‍ی‍ش‍ت‍ر ب‍ه‌ ش‍ک‍ل‌ ک‍ش‍ی‍دن‌ ، خ‍وردن‌ ی‍ا ان‍ف‍ی‍ه‌ م‍ی‌ ب‍اش‍د و ض‍م‍ن‍ا ب‍ه‌ ل‍ح‍اظ وی‍ژگ‍ی‍ه‍ای‌ ش‍خ‍ص‍ی‍ت‍ی‌ ب‍رون‌ گ‍رات‍ر ، ب‍ا وج‍دان‌ ت‍ر، دارای‌ ث‍ب‍ات‌ ع‍اطف‍ی‌ ب‍ی‍ش‍ت‍ر و ع‍ص‍ب‍ی‍ت‌ ک‍م‍ت‍ر و س‍ازگ‍اری‌ ب‍ه‍ت‍ری‌ ب‍ا ج‍م‍ع‌ ب‍ودن‍د، و ال‍ب‍ت‍ه‌ ای‍ن‌ اف‍راد ح‍ض‍ور ب‍ی‍ش‍ت‍ر و ف‍ع‍ال‌ ت‍ری‌ در ج‍ل‍س‍ات‌ گ‍روه‌ (NA) داش‍ت‍ن‍د . ب‍ر ع‍ک‍س‌ م‍ع‍ت‍ادی‍ن‌ ع‍ود ی‍اف‍ت‍ه‌ از اف‍رادی‌ ب‍ودن‍د ک‍ه‌ م‍ی‍ان‍گ‍ی‍ن‌ س‍ن‌ آن‍ه‍ا زی‍ر 30 س‍ال‌ ، م‍ج‍رد ی‍ا م‍ت‍ارک‍ه‌ ک‍رده‌ ب‍وده‌ و اغ‍ل‍ب‌ آخ‍ری‍ن‌ روش‌ م‍ص‍رف‍ش‍ان‌ پ‍ی‍ش‌ از اق‍دام‌ ب‍ه‌ ت‍رک‌ ب‍ه‌ ش‍ک‍ل‌ ت‍زری‍ق‌ ب‍ود، و ب‍ه‌ ل‍ح‍اظ ش‍خ‍ص‍ی‍ت‍ی‌ ، ف‍اق‍د وی‍ژگ‍ی‌ ه‍ای‌ ش‍خ‍ص‍ی‍ت‍ی‌ م‍ذک‍ور و ی‍ا وی‍ژگ‍ی‌ ه‍ای‌ ذک‍ر ش‍ده‌ را ب‍ه‌ م‍ی‍زان‌ ک‍م‍ت‍ری‌ دارا ب‍ودن‍د و ض‍م‍ن‍ا" ح‍ض‍ور ک‍م‍ت‍ر و غ‍ی‍ر ف‍ع‍ال‌ ت‍ری‌ در ج‍ل‍س‍ات‌ گ‍روه‌ (NA) داش‍ت‍ن‍د درم‍ج‍م‍وع‌ در ب‍ررس‍ی‌ راب‍طه‌ وی‍ژگ‍ی‍ه‍ای‌ ف‍ردی‌ ب‍ا ع‍ود اع‍ت‍ی‍اد ، ی‍اف‍ت‍ه‌ ه‍ای‌ ت‍ح‍ق‍ی‍ق‌ ن‍ش‍ان‌ دادن‍د ک‍ه‌ م‍واردی‌ از ق‍ب‍ی‍ل‌ وض‍ع‍ی‍ت‌ ت‍اه‍ل‌ ، س‍ن‌ ، روش‌ م‍ص‍رف‌ ، وی‍ژگ‍ی‍ه‍ای‌ ش‍خ‍ص‍ی‍ت‍ی‌ و م‍ی‍زان‌ ش‍رک‍ت‌ در ج‍ل‍س‍ات‌ (NA) راب‍طه‌ م‍ع‍ن‍ی‌ داری‌ را ب‍ا ع‍ود داش‍ت‍ن‍د و م‍وارد دی‍گ‍ر ش‍ام‍ل‌ ش‍غ‍ل‌ ، ت‍ح‍ص‍ی‍لات‌ و ن‍وع‌ م‍اده‌ م‍ص‍رف‍ی‌ راب‍طه‌ م‍ع‍ن‍ی‌ داری‌ ب‍ا ع‍ود ن‍داش‍ت‍ن‍د . گ‍ل‌ واژه‌ ه‍ا : ع‍ود، م‍ع‍ت‍ادان‌ گ‍م‍ن‍ام‌ )گ‍روه‌ ه‍ای‌ ( NA ، وی‍ژگ‍ی‌ ه‍ای‌ ف‍ردی‌ م‍ح‍اف‍ظت‌ ک‍ن‍ن‍ده‌ ، م‍ع‍ت‍ادان‌ ع‍ود ن‍ی‍اف‍ت‍ه‌ و م‍ع‍ت‍ادان‌ ع‍ود ی‍اف‍ت‍ه‌.

دانشگاه علوم بهزیستی...تماس با دانشگاهگروه های آموزشیمراکز پژوهشیمراکز درمانینقشه سایت دانشگاه

Copyright © 2009 U.S.W.R - All rights reserved .University of Social Welfare and Rehabilitation Sciences