صفحه اصلي > پایان نامه ها > ‍دام‌ ب‍ه‌ خ‍ودک‍ش‍ی‌ درم‍راج‍ع‍ی‍ن‌ 
چهارشنبه ٠٣ بهمن ١٣٩٧
‍دام‌ ب‍ه‌ خ‍ودک‍ش‍ی‌ درم‍راج‍ع‍ی‍ن‌
 

دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی

ب‍ررس‍ی‌ ع‍وام‍ل‌ خ‍ان‍وادگ‍ی‌ م‍وث‍ر دراق‍دام‌ ب‍ه‌ خ‍ودک‍ش‍ی‌ درم‍راج‍ع‍ی‍ن‌ به مرکز آموزشی درمانی شهر اراک در نیمه دوم سال 1382

دانشجو: فریبا موسوی

استاد راهنما: دکتر حسن رفیعی

خودکشی یک معضل روانی و اجتماعی پیشگیری شونده است و به نظر می رسد اولین گام در برنامه ریزی پیشگیری، توجه به کانون خانواده باشد. در اراک نیز که یک شهر صنعتی می باشد و پدیده مهاجرت در سال های اخیر در آن رشد زیادی داشته است، شلوغی فزاینده و مهاجرت بی رویه و تداخل خرده فرهنگ های مختلف، زمینه بروز معضلات اجتماعی از جمله گرایش به خودکشی را افزایش داده است. این پژوهش به منظور شناخت عوامل خانوادگی موثر بر اقدام به خودکشی در مراجعین به مرکز آموزشی درمانی شهر اراک در نیمه دوم سال 1382 انجام گرفته است. این تحقیق یک مطالعه مورد شاهدی می باشد. جامعه آماری این تحقیق در گروه مورد (گروه اقدام کننده به خودکشی) کلیه افراد اقدام کننده به خودکشی می باشند که در فاصله زمانی مهر 82 تا پایان اسفند ماه 82 برای خدمات اورژانسی به بیمارستان ولیعصر شهر اراک مراجعه کرده و تعداد آنها 130نفر (51مرد) و (79زن) بوده است. گروه شاهد نیز (فاقد سابقه اقدام به خودکشی بودند) به صورت تصادفی از افراد خانواده های 32 منطقه پایگاه های بهداشتی درمانی شهر اراک انتخاب شده و شامل 220 نفر (77مرد) و (143زن) بوده اند. روش جمع آوری اطلاعات مشاهده و مصاحبه و ابزار جمع آوری اطلاعات چک لیست حاوی سوالات بسته بوده است. تجزیه و تحلیل اطلاعات به کمک آزمون آماری کای دو و رگرسیون لجستیک صورت گرفته است. داده های تحقیق در دو بخش توصیفی و تحلیلی بیان شده و در بخش توصیفی با استفاده از تکنیک های آمار توصیفی در قالب جداول توزیع فراوانی وضعیت گروه های شاهد و مورد توصیف شده است و در بخش تحلیلی جهت اثبات فرضیات از روش رگرسیون لجستیک استفاده شده است.

نتایج در بخش توصیفی در رابطه با متغیرهای دموگرافیک نشان داد در نمونه های مورد مطالعه در گروه مورد و شاهد بیشتر افراد در رده سنی 25-15 سال بودند. میانگین سنی گروه مورد 68/24 سال و میانگین سنی گروه شاهد 74/32 سال بود. در گروه مورد زنان بیشتر از مردان اقدام به خودکشی کرده بودند. افراد مورد بررسی در گروه شاهد به لحاظ ترکیب جمعیت بیشتر زن بودند. در گروه مورد مجردها بیشتر از افراد متاهل اقدام به خودکشی کرده بودند. در گروه مورد بیشتر افراد میزان تحصیلاتشان در سطح دبیرستان بود. بیشتر افراد مورد مطالعه در دو گروه شاهد و مورد دارای منازل ملکی و بیشتر افراد گروه مورد فرزندان میانی خانواده خود بودند و همچنین بیشتر افراد گروه مورد برای بار اول اقدام به خودکشی کرده بودند و بیشترین روش اقدام به خودکشی در گروه مورد استفاده از دارو بوده است. بیشترین فراوانی ساعات اقدام به خودکشی در گروه مورد در ساعات بعد از ظهر و شب و روز سه شنبه بیشترین فراوانی اقدام به خودکشی را در گروه مورد به خود اختصاص داده بود. ماه دی و فصل زمستان بیشترین فراوانی میزان اقدام به خودکشی را در گروه مورد دارا بود. نتایج در بخش تحلیلی از نظر متغیرهای مربوط به فرضیات نشان داد طلاق والدین، خشونت در خانواده، میزان ارتباط کلامی در خانواده بین والدین و فرزندان و میزان ارتباط کلامی در افراد متاهل، اختلاف والدین و اختلاف فرد با همسرش در افراد متاهل، مورد اذیت و آزار قرار گرفتن فیزیکی، کلامی یا جنسی در دوران کودکی، وضعیت اعتقادی فرد، سابقه کیفری فرد، سابقه اقدام به خودکشی در خانواده یا آشنایان، سابقه شکایت روانی در فرد و خانواده، مصرف مواد در فرد، از دست دادن فرد محبوب یا مهم، کاهش عملکرد تحصیلی، از دست دادن رابطه عاشقانه، کاهش رابطه صمیمانه با دیگران در نمونه های مورد بررسی رابطه معنی داری را با اقدام به خودکشی دارد و از نظر آماری در گروه مورد فراوانی بیشتری از گروه شاهد داشت. همچنین متغیرهای فرزندخواندگی، داشتن ناپدری و نامادری، بیماری جسمانی در فرد، سابقه خودکشی والدین و اعضای خانواده، جابجایی محل سکونت فرد رابطه معناداری با اقدام به خودکشی در این مطالعه نداشت.

دانشگاه علوم بهزیستی...تماس با دانشگاهگروه های آموزشیمراکز پژوهشیمراکز درمانینقشه سایت دانشگاه

Copyright © 2009 U.S.W.R - All rights reserved .University of Social Welfare and Rehabilitation Sciences