صفحه اصلي > پایان نامه ها > خودکشی ایلام 
سه شنبه ٢٦ تير ١٣٩٧
خودکشی ایلام
 

دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی

ب‍ررس‍ی‌ رون‍د ت‍غ‍ی‍ی‍رات‌ ب‍رخ‍ی‌ وی‍ژگ‍ی‌ ه‍ای‌ م‍وارد خ‍ودک‍ش‍ی‌ در اس‍ت‍ان‌ ای‍لام‌ طی‌ س‍ال‌ ه‍ای‌ ۱۳۷۳ -80

نام دانشجو: فرخ لقا جمشید زاده

استاد راهنما: دکتر حسن رفیعی


نگاهی به منابع نوشته شده درباره خودکشی، بیانگر این واقعیت است که خودکشی همواره در تاریخ و در میان همه جوامع وجود داشته و به عبارت دیگر خودکشی امری جهانی است. در استان ایلام شدت این مساله از سال های پس از جنگ شدت گرفت. به منظور بررسی علمی روندهای حاکم بر این پدیده طی سالهای 73 الی 80 در این تحقیق سعی شده است که روند حاکم بر تغییرات نرخ وضعیت خودکشی در طی یک دوره 8 ساله بررسی شود. جامعه آماری تحقیق کلیه موارد ثبت شده خودکشی اعم از موفق و ناموفق طی سالهای 73 الی 80 در استان ایلام بوده و لذا نمونه گیری به عمل نیامده و در نتیجه از شاخص ها و تکنیک های آمار توصیفی همچون جدوال توزیع فراوانی، نمودار و شاخص های مرکزی برای تحلیل سوالات آزمون استفاده گردیده است. همچنین برای سنجش وجود رابطه معنادار بین متغیرهای تحقیق و آزمون فرضیات ذیربط از آزمون  و برای تشخیص روند حاکم بر نرخ خودکشی در استان ایلام و نیز تشکیل معادله خط پیش بینی با استفاده از تجزیه و تحلیل سری های زمانی اقدام گردید. اطلاعات مورد نیاز با مطالعه کامل پرونده های ارسالی افراد از بیمارستان ها فرمانداری ها و نهادهای نظامی و انتظامی به حوزه معاونت فرهنگی پیشگیری بهزیستی استان کسب و جمع آوری گردیده است. تجزیه و تحلیل داده های تحقیق نشان می دهد که نرخ خودکشی موفق و اقدام به خودکشی در استان بیشتر از متوسط جهانی و کشوری بوده و میزان آن در دوره مورد نظر در حال افزایش بوده است و همواره نسبت اقدام به  خودکشی بیشتر از خودکشی موفق بوده است. نسبت خودکشی موفق و اقدام به خودکشی در میان زنان بیشتر از مردان بوده است و روند منحنی خودکشی موفق برای مردان یک روند افزایشی می باشد و می توان رابطه معناداری میان دو متغیر فوق بیان کرد. داده های تحقیق نشان از بیشتر بودن میزان خودکشی موفق در بین افراد روستایی نسبت به افراد شهری می دهد ولی نسبت اقدام به خودکشی میان افراد شهری بیشتر از افراد روستایی می باشد. همچنین نرخ خودکشی موفق و اقدام به خودکشی در اکثر سال های دوره مورد بررسی در بین افراد مجد بیشتر از افراد متاهل می باشد. دو گروه شغل افراد بیکار و زنان خانه دار آسیب پذیرترین قشر بوده و میزان اقدام به خودکشی و خودکشی موفق در آنان بیشتر از سایر گروه های شغلی می باشد. میزان خودکشی موفق در بین افراد بی سواد بیشتر از افراد باسواد بوده و می توان گفت که این دو متغیر با همدیگر ارتباط دارند.  همچنین نتایج این تحقیق بیانگر بیشتر بودن نرخ خودکشی موفق و اقدام به خودکشی در بین دو گروه سنی 19- 15 و 24- 20 سال می باشد و میانگین برای افراد خودکشی موفق 67/26 و برای افراد اقدام کننده خودکشی 22/24 سال می باشد. بیشترین میزان خودکشی موفق در ماه های اردیبهشت، خرداد و شهریور و بیشترین اقدام به خودکشی در ماه های خرداد، تیر و مرداد بوده است. در بین افراد خودکش موفق، خودسوزی و در بین افراد اقدام کننده به خودکشی استفاده از قرص و سم بیشترین روش خودکشی را به خود اختصاص داده است.

دانشگاه علوم بهزیستی...تماس با دانشگاهگروه های آموزشیمراکز پژوهشیمراکز درمانینقشه سایت دانشگاه

Copyright © 2009 U.S.W.R - All rights reserved .University of Social Welfare and Rehabilitation Sciences