صفحه اصلي > پایان نامه ها > حمایت اجتماعی افراد مثبت 
سه شنبه ٢٦ تير ١٣٩٧
حمایت اجتماعی افراد مثبت
 

دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی

بررسی وضعیت حمایت اجتماعی و عوامل مرتبط با آن در افراد HIV مثبت مراجعه کننده به کلینیک هیا مثلثی دانشگاه تهران در سال ۸۹-۹۰

دانشجو: زهرا جرجران شوشتری

استاد راهنما: دکتر ستاره فروزان

استاد مشاور: دکتر حمیرا سجادی

اب‍ت‍لا ب‍ه‌ AIDS ی‍ا HIV ن‍ه‌ت‍ن‍ه‍ا از ج‍ن‍ب‍ه س‍لام‍ت‌ ج‍س‍م‍ان‍ی‌، ب‍ل‍ک‍ه‌ از ب‍ع‍د س‍لام‍ت‌ روان‍ی‌ و اج‍ت‍م‍اع‍ی‌ ن‍ی‍ز وض‍ع‍ی‍ت‌ ب‍ی‍م‍اران‌ را م‍ت‍أث‍ر م‍ی‌س‍ازد. دلای‍ل‌ ای‍ن‌ م‍س‍ئ‍ل‍ه‌ ع‍ب‍ارت‌ان‍د از: ای‍ج‍اد م‍ش‍ک‍لات‌ اج‍ت‍م‍اع‍ی‌ ف‍راوان‌، ت‍ف‍ک‍رات‌ س‍وء ح‍اک‍م‌ ب‍ر ج‍ام‍ع‍ه‌ و ان‍گ‌ اج‍ت‍م‍اع‍ی‌. ح‍ال‌ آن‍ک‍ه‌ م‍م‍ک‍ن‌ اس‍ت‌ ح‍م‍ای‍ت‌ اج‍ت‍م‍اع‍ی‌ م‍ن‍اس‍ب‌ ب‍ه‌ آن‍ان‌ ک‍م‍ک‌ ک‍ن‍د ک‍ه‌ پ‍اس‍خ‌ م‍ن‍اس‍ب‌ت‍ری‌ ب‍ه‌ اس‍ت‍رس‌ ن‍اش‍ی‌ از ع‍ف‍ون‍ت‌ ب‍ده‍ن‍د. ازس‍وی‌دی‍گ‍ر، اح‍ت‍م‍ال‌ دارد ب‍اع‍ث‌ اف‍زای‍ش‌ ت‍م‍ای‍ل‌ ف‍ردی‌ آن‍ان‌ ب‍رای‌ درم‍ان‌ و پ‍ی‍ش‍گ‍ی‍ری‌ از ان‍ت‍ق‍ال‌ ع‍ف‍ون‍ت‌ ش‍ود. ای‍ن‌ پ‍ژوه‍ش‌ ن‍ی‍ز ب‍ا ه‍دف‌ ت‍ع‍ی‍ی‍ن‌ وض‍ع‍ی‍ت‌ ح‍م‍ای‍ت‌ اج‍ت‍م‍اع‍ی‌ اف‍راد HIV م‍ث‍ب‍ت‌ و ع‍وام‍ل‌ م‍ؤث‍ر ب‍ر آن‌ ان‍ج‍ام‌ ش‍ده‌ اس‍ت‌. روش‌: ای‍ن‌ م‍طال‍ع‍ه‌ از ن‍وع‌ م‍ق‍طع‍ی‌ (ت‍وص‍ی‍ف‍ی‌ت‍ح‍ل‍ی‍ل‍ی‌) اس‍ت‌. از ب‍ی‍ن‌ اف‍راد م‍راج‍ع‍ه‌ک‍ن‍ن‍ده‌ ب‍ه‌ م‍راک‍ز م‍ش‍اور رف‍ت‍اری‌ دان‍ش‍گ‍اه‌ ع‍ل‍وم‌پ‍زش‍ک‍ی‌ ت‍ه‍ران‌، ۲۲۴ ن‍ف‍ر ب‍ا اس‍ت‍ف‍اده‌ از ن‍م‍ون‍ه‌گ‍ی‍ری‌ ت‍ص‍ادف‍ی‌ س‍اده‌ ان‍ت‍خ‍اب‌ ش‍دن‍د. در ت‍ج‍زی‍ه‌وت‍ح‍ل‍ی‍ل‌ داده‌ه‍ا ب‍ا اس‍ت‍ف‍اده‌ از ن‍رم‌اف‍زار آم‍اری‌ Spss19، ب‍رای‌ ت‍ع‍ی‍ی‍ن‌ ع‍وام‍ل‌ م‍ؤث‍ر ب‍ر وض‍ع‍ی‍ت‌ ح‍م‍ای‍ت‌ اج‍ت‍م‍اع‍ی‌ اف‍راد م‍ب‍ت‍لا ب‍ه‌ HIV، از رگ‍رس‍ی‍ون‌ خ‍طی‌ اس‍ت‍ف‍اده‌ ش‍د. ی‍اف‍ت‍ه‌ه‍ا: ی‍اف‍ت‍ه‌ه‍ا ن‍ش‍ان‌ داد ک‍ه‌ ب‍ه‌ت‍رت‍ی‍ب‌، م‍ی‍ان‍گ‍ی‍ن‌ ح‍م‍ای‍ت‌ اج‍ت‍م‍اع‍ی‌ ک‍ارک‍ردی‌۷۴.۱۲۶) ۹۷.۷۶=(SD، ح‍م‍ای‍ت‌ اج‍ت‍م‍اع‍ی‌ س‍اخ‍ت‍اری‌۴۷.۷۷ ) ۹۸.۳۹=(SDاس‍ت‌. در م‍دل‌ رگ‍رس‍ی‍ون‍ی‌، م‍ت‍غ‍ی‍ره‍ای‌ پ‍ی‍ش‌ب‍ی‍ن‍ی‌ک‍ن‍ن‍ده وض‍ع‍ی‍ت‌ ح‍م‍ای‍ت‌ ک‍ارک‍ردی‌ ع‍ب‍ارت‌ان‍د از: ج‍ن‍س‍ی‍ت‌، خ‍ان‍وار، ت‍ع‍داد س‍ل‍ول‌ه‍ای‌ ای‍م‍ن‍ی‌، ن‍ح‍وه آل‍ودگ‍ی‌ ب‍ه‌ وی‍روس‌، وض‍ع‍ی‍ت‌ زن‍دگ‍ی‌، وض‍ع‍ی‍ت‌ ت‍أه‍ل‌، وض‍ع‍ی‍ت‌ اش‍ت‍غ‍ال‌ و وض‍ع‍ی‍ت‌ اق‍ت‍ص‍ادی‌. وض‍ع‍ی‍ت‌ ح‍م‍ای‍ت‌ س‍اخ‍ت‍اری‌ ن‍ی‍ز م‍ت‍ش‍ک‍ل‌ از م‍ت‍غ‍ی‍ره‍ای‌ پ‍ی‍ش‌ب‍ی‍ن‍ی‌ک‍ن‍ن‍د زی‍ر اس‍ت‌: خ‍ان‍وار، ت‍ع‍داد س‍ل‍ول‌ه‍ای‌ ای‍م‍ن‍ی‌، ن‍ح‍وه آل‍ودگ‍ی‌ ب‍ه‌ وی‍روس‌، وض‍ع‍ی‍ت‌ زن‍دگ‍ی‌ و وض‍ع‍ی‍ت‌ اق‍ت‍ص‍ادی‌. ب‍ح‍ث‌: ب‍ات‍وج‍ه‌ب‍ه‌ دام‍ن‍ه ن‍م‍رات‌ ان‍واع‌ ح‍م‍ای‍ت‌ اج‍ت‍م‍اع‍ی‌، ن‍م‍رات‌ ک‍س‍ب‌ش‍ده‌ ت‍وس‍ط اف‍راد HIV م‍ث‍ب‍ت ت‍ح‍ت‌پ‍ژوه‍ش‌، ب‍ی‍ان‍گ‍ر ح‍م‍ای‍ت‌ اج‍ت‍م‍اع‍ی‌ چ‍ن‍دان‍ی‌ از ای‍ن‌ اف‍راد ن‍ی‍س‍ت‌. ب‍ات‍وج‍ه‌ب‍ه‌ م‍ت‍غ‍ی‍ره‍ای‌ ش‍ن‍اخ‍ت‍ه‌ش‍ده‌ در ای‍ن‌ پ‍ژوه‍ش‌، درزم‍ی‍نه ‍ ت‍ف‍س‍ی‍ر ح‍م‍ای‍ت‌ اج‍ت‍م‍اع‍ی‌ اف‍راد HIV م‍ث‍ب‍ت‌ و ه‍م‍چ‍ن‍ی‍ن‌، اع‍م‍ال‌ م‍داخ‍لات‌ م‍ن‍اس‍ب‌، ب‍ای‍د ب‍ه‌ ع‍وام‍ل‌ ف‍ره‍ن‍گ‍ی‌ و اج‍ت‍م‍اع‍ی‌ و ارزش‍ی‌ در ج‍ام‍ع‍ه ه‍دف‌ ت‍وج‍ه‌ وی‍ژه‌ای‌ ک‍رد. ک‍ل‍ی‍دواژه‌ه‍ا: اف‍راد HIV م‍ث‍ب‍ت‌، ح‍م‍ای‍ت‌ اج‍ت‍م‍اع‍ی‌، ک‍ل‍ی‍ن‍ی‍ک‌ه‍ای‌ م‍ث‍ل‍ث‍ی‌

 

دانشگاه علوم بهزیستی...تماس با دانشگاهگروه های آموزشیمراکز پژوهشیمراکز درمانینقشه سایت دانشگاه

Copyright © 2009 U.S.W.R - All rights reserved .University of Social Welfare and Rehabilitation Sciences