صفحه اصلي > پایان نامه ها > استرس شغلی کارمندان اصفهان 
شنبه ٠٢ تير ١٣٩٧
استرس شغلی کارمندان اصفهان
 

 

دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی

اس‍ت‍رس‌ ش‍غ‍ل‍ی‌ و راب‍طه‌ آن‌ ب‍ا س‍لام‍ت‌ ع‍م‍وم‍ی‌ در ب‍ی‍ن‌ ک‍ارم‍ن‍دان‌ ب‍ی‍م‍ه‌ خ‍دم‍ات‌ درم‍ان‍ی‌ اس‍ت‍ان‌ اص‍ف‍ه‍ان‌ در س‍ال‌۱۳۹۰

دانشجو: داود رضوانی

استاد راهنما: دکتر علیرضا کلدی

استاد مشاور: دکتر حمیرا سجادی

ه‍دف‌: پ‍ژوه‍ش‌ ح‍اض‍ر ب‍ا ه‍دف‌ ب‍ررس‍ی‌ اس‍ت‍رس‌ ش‍غ‍ل‍ی‌ و راب‍ط آن‌ ب‍ا س‍لام‍ت‌ ع‍م‍وم‍ی‌ در ب‍ی‍ن‌ ک‍ارم‍ن‍دان‌ ب‍ی‍م‍ه خ‍دم‍ات‌ درم‍ان‍ی‌ اس‍ت‍ان‌ اص‍ف‍ه‍ان‌ در س‍ال‌ ۱۳۹۰ ان‍ج‍ام‌ ش‍ده‌ اس‍ت‌. روش‌: ای‍ن‌ م‍طال‍ع‍ه ت‍وص‍ی‍ف‍ی‌ت‍ح‍ل‍ی‍ل‍ی‌ ب‍ه‌ ش‍ی‍وه ه‍م‌ب‍س‍ت‍گ‍ی‌ و ب‍ه‌ص‍ورت‌ س‍رش‍م‍اری‌، درب‍اره ۱۸۴ ک‍ارم‍ن‍د ش‍اغ‍ل‌ در ب‍ی‍مه خ‍دم‍ات‌ درم‍ان‍ی‌ اس‍ت‍ان‌ اص‍ف‍ه‍ان‌ ص‍ورت‌ گ‍رف‍ت‌. داده‌ه‍ا ب‍ا اس‍ت‍ف‍اده‌ از چ‍ک‌ل‍ی‍س‍ت‌ م‍ش‍خ‍ص‍ات‌ ف‍ردی‌ و وی‍ژگ‍ی‌ه‍ای‌ ح‍رف‍ه‌ای‌ و پ‍رس‍ش‌ن‍ام‍ه اس‍ت‍رس‌ ش‍غ‍ل‍ی‌ اس‍پ‍ی‍و و پ‍رس‍ش‌ن‍ام‍ه س‍لام‍ت‌ ع‍م‍وم‍ی‌۲۸ س‍ؤال‍ی‌ گ‍ل‍دب‍رگ‌ ج‍م‍ع‌آوری‌ ش‍د. ب‍رای‌ ت‍ح‍ل‍ی‍ل‌ داده‌ه‍ا، از آزم‍ون‌ه‍ای‌ آم‍اری‌ پ‍ی‍رس‍ون‌، آزم‍ون‌ ت‍ح‍ل‍ی‍ل‌ پ‍راک‍ن‍ش‌ ی‍ک‌طرف‍ه‌، ک‍روس‍ک‍ال‌ وال‍ی‍س‌، ت‍ی‌ و م‍ن‌ وی‍ت‍ن‍ی‌ اس‍ت‍ف‍اده‌ ش‍د. ی‍اف‍ت‍ه‌ه‍ا: م‍ی‍ان‍گ‍ی‍ن‌ اس‍ت‍رس‌ ش‍غ‍ل‍ی‌ و س‍لام‍ت‌ ع‍م‍وم‍ی‌ ب‍ه‌ت‍رت‍ی‍ب‌، در س‍طح‌ طب‍ی‍ع‍ی‌ و س‍ال‍م‌ ارزی‍اب‍ی‌ ش‍د . ۴۲۳درص‍د از پ‍اس‍خ‌گ‍وی‍ان‌، ازن‍ظر س‍لام‍ت‌ ع‍م‍وم‍ی‌، م‍ش‍ک‍وک‌ ب‍ه‌ اخ‍ت‍لال‌ ب‍ودن‍د. ب‍ی‍ن‌ اس‍ت‍رس‌ ش‍غ‍ل‍ی‌ و س‍لام‍ت‌ ع‍م‍وم‍ی‌ در ب‍ی‍ن‌ ک‍ارم‍ن‍دان‌ ب‍ی‍م‍ه خ‍دم‍ات‌ درم‍ان‍ی‌ اس‍ت‍ان‌ اص‍ف‍ه‍ان‌ راب‍طه م‍ع‍ن‍ادار وج‍ود داش‍ت‌. اس‍ت‍رس‌ ش‍غ‍ل‍ی‌ ب‍رح‍س‍ب‌ ج‍غ‍راف‍ی‍ای‌ م‍ح‍ل‌ خ‍دم‍ت‌ و داش‍ت‍ن‌ ی‍ا ن‍داش‍ت‍ن‌ ش‍غ‍ل‌ دوم‌ م‍ت‍ف‍اوت‌ ب‍ود. ن‍ت‍ی‍ج‍ه‌گ‍ی‍ری‌: ارت‍ب‍اط ب‍ی‍ن‌ اس‍ت‍رس‌ ش‍غ‍ل‍ی‌ و س‍لام‍ت‌ ع‍م‍وم‍ی‌ ض‍رورت‌ ت‍وج‍ه‌ وی‍ژه‌ ب‍ه‌ ب‍ح‍ث‌ اس‍ت‍رس‌ در م‍ی‍ان‌ ش‍اغ‍لان‌ را دوچ‍ن‍دان‌ م‍ی‌ک‍ن‍د. ه‍م‍چ‍ن‍ی‍ن‌، وض‍ع‌ م‍ع‍ی‍ش‍ت‍ی‌ ک‍ارک‍ن‍ان‌ ب‍ای‍د ب‍ه‌گ‍ون‍ه‌ای‌ اص‍لاح‌ ش‍ود ک‍ه‌ ن‍ی‍از ب‍ه‌ ش‍غ‍ل‌ دوم‌ در آن‍ان‌ ک‍م‍ت‍ر ش‍ود. ک‍ل‍ی‍دواژه‌ه‍ا: اس‍ت‍رس‌ ش‍غ‍ل‍ی‌، ب‍ی‍م‍ خ‍دم‍ات‌ درم‍ان‍ی‌، س‍لام‍ت‌ ع‍م‍وم‍ی‌، ش‍غ‍ل‌ دوم‌.

 

دانشگاه علوم بهزیستی...تماس با دانشگاهگروه های آموزشیمراکز پژوهشیمراکز درمانینقشه سایت دانشگاه

Copyright © 2009 U.S.W.R - All rights reserved .University of Social Welfare and Rehabilitation Sciences