صفحه اصلي > پایان نامه ها > تاب اوری دروازه غار 
چهارشنبه ٠٣ بهمن ١٣٩٧
تاب اوری دروازه غار
 

دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی

ش‍ن‍اس‍ای‍ی‌ ف‍رآی‍ن‍د ت‍اب‌ آوری‌ ن‍وج‍وان‍ان‌ م‍ح‍ل‍ه‌ دروازه‌ غ‍ار ت‍ه‍ران‌ در ب‍راب‍ر س‍وءم‍ص‍رف‌ م‍واد س‍ال‌۱۳۹۰

دانشجو: صلاح الدین کریمی

استادراهنما: دکتر مریم شریفیان

استاد مشاور: دکتر حسن رفیعی

چ‍ک‍ی‍ده‌ طرح‌ م‍س‍ئ‍ل‍ه‌: ای‍ن‌ م‍طال‍ع‍ه‌ ف‍رای‍ن‍د ت‍اب‌آوری‌ ن‍وج‍وان‍ان‌ و ج‍وان‍ان‌ م‍ح‍ل‍ دروازه‌ غ‍ار ت‍ه‍ران‌ را ازطری‍ق‌ ت‍ح‍ل‍ی‍ل‌ ت‍ج‍ارب‌ زی‍س‍ت‍ی‌ آن‌ه‍ا ب‍ررس‍ی‌ ک‍رده‌ اس‍ت‌. روش‌: ای‍ن‌ م‍طال‍ع‍ه‌ ک‍ی‍ف‍ی‌ ب‍وده‌ و ب‍ه‌ روش‌ م‍طال‍ع‍ه‌ پ‍ای‍ه‌ای‌ ب‍ا روی‍ک‍رد اس‍ت‍راوس‌ و ک‍ورب‍ی‍ن‌۱۹۹۸ ت‍ا ۱۹۹۰ان‍ج‍ام‌ ش‍ده‌ اس‍ت‌. م‍ح‍ی‍ط م‍طال‍ع‍ه‌، م‍ح‍ل‍ه دروازه‌ غ‍ار ش‍ه‍ر ت‍ه‍ران‌ در س‍ال‌ ۱۳۹۰ ب‍ود. ب‍رای‌ ج‍م‍ع‌آوری‌ اطلاع‍ات‌، از م‍ص‍اح‍ب‍ه ع‍م‍ی‍ق‌ و ان‍ج‍ام‌ ب‍ح‍ث‌ گ‍روه‍ی‌ م‍ت‍م‍رک‍ز اس‍ت‍ف‍اده‌ ش‍د. درم‍ج‍م‍وع‌، ۱۴ م‍ص‍اح‍ب‍ه‌ ب‍ا دوازده‌ ن‍ف‍ر ان‍ج‍ام‌ ش‍د و ب‍ح‍ث‌ گ‍روه‍ی‌ م‍ت‍م‍رک‍ز ب‍ا ح‍ض‍ور ۷ ن‍ف‍ر ب‍رگ‍زار ش‍د. ی‍اف‍ت‍ه‌ه‍ا: ی‍اف‍ت‍ه‌ه‍ای‌ ت‍ح‍ق‍ی‍ق‌ پ‍ن‍ج‌ ع‍ن‍ص‍ر اص‍ل‍ی‌ ف‍رای‍ن‍د ت‍اب‌آوری‌ ن‍وج‍وان‍ان‌ و ج‍وان‍ان‌ را ش‍رح‌ م‍ی‌ده‍د ک‍ه‌ ع‍ب‍ارت‌ان‍د از : ۱.ت‍لاش‌ ه‍دف‍م‍ن‍د و ام‍ی‍د ب‍ه‌ آی‍ن‍ده‌ ب‍رای‌ ک‍س‍ب‌ ه‍وی‍ت‌ ۲. ب‍ه‌ک‍ارگ‍ی‍ری‌ اس‍ت‍رات‍ژی‌ه‍ای‌ ح‍ف‍ظ خ‍ود، ب‍رای‌ غ‍ل‍ب‍ه‌ ب‍ر ۳. ع‍وام‍ل‌ ف‍ره‍ن‍گ‍ی‌ و ج‍ام‍ع‍ه ان‍گ‌زن‍ن‍ده‌، ت‍وس‍ع‍ه‌ن‍ی‍اف‍ت‍گ‍ی‌، م‍ح‍ی‍ط پ‍رخ‍طر و م‍وض‍وع‍ات‌ ن‍گ‍ران‌ک‍ن‍ن‍ده آن‌ ۴. ک‍س‍ب‌ ه‍وی‍ت‌ ۵. ت‍ج‍رب‍ه ع‍وام‍ل‌ ت‍س‍ه‍ی‍ل‌ک‍ن‍ن‍ده‌ و م‍داخ‍ل‍ه‌گ‍ر. م‍ه‍م‌ت‍ری‍ن‌ ع‍ام‍ل‍ی‌ ک‍ه‌ س‍ای‍ر ع‍ن‍اص‍ر، ح‍ول‌ م‍ح‍ور آن‌ م‍ع‍ن‍ا و م‍ف‍ه‍وم‌ م‍ی‌ی‍اب‍د و ن‍ظریه ‍ ب‍رآم‍ده‌ از م‍طال‍ع‍ه‌ را ش‍ک‍ل‌ م‍ی‌ده‍د، ک‍س‍ب‌ ه‍وی‍ت‌ اس‍ت‌. ن‍ت‍ای‍ج‌: ن‍ت‍ای‍ج‌ م‍طال‍ع‍ه‌ ح‍اک‍ی‌از آن‌ اس‍ت‌ ک‍ه‌ ت‍أی‍ی‍دش‍دن‌ و ب‍ه‌ م‍ع‍ن‍ای‌ زن‍دگ‍ی‌ رس‍ی‍دن‌ و ک‍س‍ب‌ م‍وف‍ق‍ی‍ت‌، ع‍م‍ده‌ت‍ری‍ن‌ م‍ق‍ول‍ه‌ه‍ای‍ی‌ ه‍س‍ت‍ن‍د ک‍ه‌ در ف‍رای‍ن‍د ت‍اب‌آوری‌ ن‍وج‍وان‍ان‌ و ج‍وان‍ان‌ م‍ح‍ل‍ه دروازه‌ غ‍ار ش‍ک‍ل‌ م‍ی‌گ‍ی‍رن‍د. ف‍رای‍ن‍د ت‍اب‌آوری‌ ن‍وج‍وان‍ان‌ و ج‍وان‍ان‌ م‍ح‍ل‍ه دروازه‌ غ‍ار از آم‍وزش‌ه‍ای‌ دوران‌ ک‍ودک‍ی‌ آغ‍از م‍ی‌ش‍ود و ب‍ا ت‍لاش‌ ای‍ش‍ان‌ ب‍رای‌ غ‍ل‍ب‍ه‌ ب‍ر م‍وان‍ع‌ و ک‍س‍ب‌ ه‍وی‍ت‌، ت‍داوم‌ م‍ی‌ی‍اب‍د. ک‍ل‍ی‍دواژه‌ه‍ا: ت‍اب‌آوری‌، س‍وءم‍ص‍رف‌ م‍واد، ک‍س‍ب‌.ه‍وی‍ت‌، م‍طال‍ع‍ه‌ پ‍ای‍ه‌ای‌

دانشگاه علوم بهزیستی...تماس با دانشگاهگروه های آموزشیمراکز پژوهشیمراکز درمانینقشه سایت دانشگاه

Copyright © 2009 U.S.W.R - All rights reserved .University of Social Welfare and Rehabilitation Sciences