صفحه اصلي > پایان نامه ها > سرمایه اجتماعی و شادی 
شنبه ٠٢ تير ١٣٩٧
سرمایه اجتماعی و شادی
 

دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی

ب‍ررس‍ی‌ راب‍طه‌ ب‍ی‍ن‌ س‍رم‍ای‍ه‌ اج‍ت‍م‍اع‍ی‌ درون‌ گ‍روه‍ی‌ ب‍رون‌ گ‍روه‍ی‌ و ش‍ادی‌ در ب‍ی‍ن‌ ش‍ه‍رون‍دان‌ ت‍ه‍ران‌ در س‍ال‌۱۳۹۰

دانشجو: داود قاسم زاده

استاد راهنما: دکتر میرطاهر موسوی

م‍ق‍دم‍ه‌: پ‍ژوه‍ش‌ ح‍اض‍ر راب‍طه ب‍ی‍ن‌ س‍رم‍ایه ‍ اج‍ت‍م‍اع‍ی‌ درون‌گ‍روه‍ی‌ و ب‍رون‌گ‍روه‍ی‌ را ب‍ا ش‍ادی‌ در ب‍ی‍ن‌ ش‍ه‍رون‍دان‌ ت‍ه‍ران‌ ب‍ررس‍ی‌ م‍ی‌ک‍ن‍د. پ‍ی‍ش‍رف‍ت‌ه‍ای‌ س‍ری‍ع‌ ف‍ن‌آوری‌ و اطلاع‌رس‍ان‍ی‌، ب‍رای‌ ان‍س‍ان‌ م‍ع‍اص‍ر خ‍لائ‍ی‌ را ب‍ه‌وج‍ود آورده‌ اس‍ت‌. م‍وج‌ ف‍زای‍ن‍ده اف‍س‍ردگ‍ی‌ و ب‍س‍ی‍اری‌ م‍ش‍ک‍لات‌ روح‍ی‌اج‍ت‍م‍اع‍ی‌، ن‍ش‍ان‌ده‍ن‍ده زم‍ی‍ن‍ه‌ه‍ای‌ ش‍ادی‌ ک‍م‌ در ب‍ی‍ن‌ م‍ردم‌ اس‍ت‌. ب‍ا م‍رور م‍ت‍ون‌ ت‍ح‍ق‍ی‍ق‌، چ‍ن‍ی‍ن‌ ب‍رداش‍ت‌ م‍ی‌ش‍ود ک‍ه‌ س‍رم‍ای‍ه اج‍ت‍م‍اع‍ی‌ درون‌گ‍روه‍ی‌ و ب‍رون‌گ‍روه‍ی‌، ب‍ر ش‍ادی‌ م‍ردم‌ ت‍أث‍ی‍رگ‍ذار ه‍س‍ت‍ن‍د و در ای‍ن‌ پ‍ژوه‍ش‌ ه‍م‌ ای‍ن‌ م‍وض‍وع‌ م‍طم‍ح‌ ن‍ظر ب‍وده‌ اس‍ت‌. روش‌: روش‌ ب‍ه‌ک‍اررف‍ت‍ه‌ در ای‍ن‌ ت‍ح‍ق‍ی‍ق‌، ه‍م‌ب‍س‍ت‍گ‍ی‌ م‍ق‍طع‍ی‌ اس‍ت‌ و از اب‍زار پ‍رس‍ش‌ن‍ام‍ه‌ ب‍رای‌ ج‍م‍ع‌آوری‌ داده‌ه‍ا اس‍ت‍ف‍اده‌ ش‍ده‌ اس‍ت‌. ج‍ام‍ع‍ه آم‍اری‌ ت‍ح‍ق‍ی‍ق‌، ش‍ه‍رون‍دان‌ ب‍ی‍ش‌ از ۱۸ س‍ال‌ ش‍ه‍ر ت‍ه‍ران‌ اس‍ت‌. ی‍اف‍ت‍ه‌ه‍ا: ی‍اف‍ت‍ه‌ه‍ا ح‍اک‍ی‌از آن‌ اس‍ت‌ ک‍ه‌ ه‍م‌ب‍س‍ت‍گ‍ی‌ ب‍س‍ی‍اری‌ ب‍ی‍ن‌ س‍رم‍ای‍ه اج‍ت‍م‍اع‍ی‌ درون‌گ‍روه‍ی‌ )۴۹.۰( و ب‍رون‌گ‍روه‍ی‌ )۴۴.۰( و ش‍ادی‌ وج‍ود دارد. در ای‍ن‌ پ‍ژوه‍ش‌، ف‍رض‍ی‍ه‌ه‍ای‌ م‍رب‍وط ب‍ه‌ ت‍ح‍ص‍ی‍لات‌، وض‍ع‍ی‍ت‌ ت‍أه‍ل‌، م‍ن‍طق‍ م‍ح‍ل‌ س‍ک‍ون‍ت‌، درآم‍د، ب‍ه‍ای‌ م‍ن‍زل‌ م‍س‍ک‍ون‍ی‌، وض‍ع‍ی‍ت‌ اش‍ت‍غ‍ال‌ ب‍ا ش‍ادی‌ راب‍ط م‍س‍ت‍ق‍ی‍م‌ و م‍ث‍ب‍ت‌ دارد و ب‍ا ت‍ع‍داد اع‍ض‍ای‌ خ‍ان‍واده‌ راب‍ط م‍ع‍ک‍وس‌ را ن‍ش‍ان‌ داد ول‍ی‌ راب‍طه‌ای‌ ب‍ی‍ن‌ س‍ن‌ و ج‍ن‍س‍ی‍ت‌ و ش‍ادی‌ وج‍ود ن‍دارد. ن‍ت‍ای‍ج‌: ن‍ت‍ای‍ج‌ ت‍ح‍ق‍ی‍ق‌ ن‍ش‍ان‌ داد م‍ت‍غ‍ی‍ره‍ای‌ س‍رم‍ای‍ه اج‍ت‍م‍اع‍ی‌ درون‌گ‍روه‍ی‌ و ب‍رون‌گ‍روه‍ی‌، ت‍ح‍ص‍ی‍لات‌، وض‍ع‍ی‍ت‌ ت‍أه‍ل‌، درآم‍د، م‍ن‍طق‍ه م‍ح‍ل‌ س‍ک‍ون‍ت‌ و وض‍ع‍ی‍ت‌ اش‍ت‍غ‍ال‌، ۳۶ درص‍د از م‍ت‍غ‍ی‍ر ش‍ادی‌ را ت‍ب‍ی‍ی‍ن‌ م‍ی‌ک‍ن‍ن‍د. س‍رم‍ای‍ه اج‍ت‍م‍اع‍ی‌ درون‌گ‍روه‍ی‌ ب‍ی‍ش‍ت‍ر از س‍رم‍ای‍ه اج‍ت‍م‍اع‍ی‌ ب‍رون‌گ‍روه‍ی‌ ب‍ر ش‍ادی‌ ت‍أث‍ی‍رگ‍ذار اس‍ت‌ ول‍ی‌ ای‍ن‌ ت‍ف‍اوت‌ زی‍اد ن‍ی‍س‍ت‌. س‍رم‍ای‍ه اج‍ت‍م‍اع‍ی‌ ب‍رون‌گ‍روه‍ی‌ و ش‍ادی‌ در پ‍ه‍نه ‍ اق‍ت‍ص‍ادی‌اج‍ت‍م‍اع‍ی‌ ب‍الا، ب‍ی‍ش‍ت‍ری‍ن‌ س‍ه‍م‌ را دارد.

 

دانشگاه علوم بهزیستی...تماس با دانشگاهگروه های آموزشیمراکز پژوهشیمراکز درمانینقشه سایت دانشگاه

Copyright © 2009 U.S.W.R - All rights reserved .University of Social Welfare and Rehabilitation Sciences