صفحه اصلي > پایان نامه ها > رابطه مدیریت بدن و هویت 
شنبه ٠٢ تير ١٣٩٧
رابطه مدیریت بدن و هویت
 

دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی

بررسی رابطه منابع هویت با مدیریت بدن در میان شهروندان شهر تهران

دانشجو: سعید سلطانی بهرام

استاد راهنما: دکتر حسن رفیعی

استاد مشاور: دکتر محمد علی محمدی

در دوران اخیر بدن به منزله مستقیم ترین و در دسترس ترین قرارگاهی که می تواند حامل و نمایشگر تفاوت های شیوه زندگی و شکل های هویت باشد، اهمیت اساسی یافته و جسم به یک اصل هویتی بدل شده است. در این مطالعه رابطه منابع سه گانه هویت (مدرن، دینی و ملی) با مدیریت بدن مورد بررسی قرار گرفته است. در این مطالعه توصیفی- تحلیلی رابطه منابع سه گانه هویت (مدرن، ملی و دینی) و مدیریت بدن با روش پیمایشی مورد بررسی قرار گرفته است. حجم نمونه 400نفر از زنان متاهل شهر تهران هستند که با فرمول کوکران و به شیوه نمونه گیری خوشه ای چندمرحله ای انتخاب شده اند. در این تحقیق پیمایشی از پرسشنامه برای جمع آوری اطلاعات استفاده شده است. یافته های پژوهش نشان می دهد که رابطه مثبت و معنی داری بین هویت مدرن و مدیریت بدن وجود دارد. لیکن دو منبع دیگر هویت، یعنی هویت ملی و هویت دینی رابطه معنی داری با مدیریت بدن ندارند. نتایج تحلیل رگرسیون نشان می دهد که چهار متغیر سطح تحصیلات، منطقه محل سکونت، هویت مدرن و هویت ملی در کل توانسته اند 29 درصد واریانس مربوط به مدیریت بدن را تبیین کنند.

دانشگاه علوم بهزیستی...تماس با دانشگاهگروه های آموزشیمراکز پژوهشیمراکز درمانینقشه سایت دانشگاه

Copyright © 2009 U.S.W.R - All rights reserved .University of Social Welfare and Rehabilitation Sciences