صفحه اصلي > پایان نامه ها > رابطه سلامت اجتماعی و بهروزی کودک 
جمعه ٢٥ آبان ١٣٩٧
رابطه سلامت اجتماعی و بهروزی کودک
 

دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی

بررسی رابطه سلامت اجتماعی و بهروزی کودکان

دانشجو: فاطمه حاج نقی زاده

استاد راهنما: دکتر مریم شریفیان

استاد مشاور: دکتر حسن رفیعی

طرح‌ م‍س‍ئ‍ل‍ه‌ : ن‍ق‍ش‌ م‍ول‍ف‍ه ه‍ای‌ م‍رب‍وط ب‍ه‌ ی‍ک‌ ج‍ام‍ع‍ه ی‌ س‍ال‍م‌ ب‍ه‌ ع‍ن‍وان‌ ت‍اث‍ی‍رگ‍ذاران‌ ب‍ر ب‍ه‍روزی‌ ک‍ودک‍ان‌ ب‍رای‌ داش‍ت‍ن‌ ج‍ام‍ع‍ه ای‌ دوس‍ت‍دار ک‍ودک‌ و آی‍ن‍ده ای‌ ب‍ه‍ت‍ر ان‍ک‍ارن‍اپ‍ذی‍ر اس‍ت‌. ه‍دف‌ ای‍ن‌ م‍طال‍ع‍ه‌ ب‍ررس‍ی‌ راب‍طه ی‌ ب‍ی‍ن‌ س‍لام‍ت‌ اج‍ت‍م‍اع‍ی‌ و ب‍ه‍روزی‌ ک‍ودک‍ان‌ و ش‍ن‍اخ‍ت‌ ت‍اث‍ی‍رات‌ س‍لام‍ت‌ اج‍ت‍م‍اع‍ی‌ ب‍ر ب‍ه‍روزی‌ ک‍ودک‍ان‌ م‍ی‍ب‍اش‍د. روش‌ ت‍ح‍ق‍ی‍ق‌: م‍طال‍ع‍ه‌ از ن‍وع‌ ه‍م‍ب‍س‍ت‍ک‍ی‌ اک‍ول‍وژی‍ک‌ ب‍وده‌ ک‍ه‌ در آن‌ داده ه‍ای‌ م‍رب‍وط ب‍ه‌ ه‍ر ی‍ک‌ از 30 اس‍ت‍ان‌ ک‍ش‍ور در س‍ه‌ س‍ال‌ 1385،1386 و 1387 ج‍م‍ع آوری‌ و ت‍وس‍ط ن‍رم‌ اف‍زار SPSSت‍ح‍ل‍ی‍ل‌ ث‍ان‍وی‍ه‌ ش‍ده ان‍د . یافته ها : ب‍ه‍روزی‌ ک‍ودک‍ان‌ و م‍ت‍غ‍ی‍ره‍ای‌ ف‍ق‍ر، رش‍د طب‍ی‍ع‍ی‌ ج‍م‍ع‍ی‍ت‌، م‍ی‍زان‌ ب‍اس‍وادی‌ و پ‍وش‍ش‌ ب‍ی‍م‍ه‌ ب‍ه‌ ع‍ن‍وان‌ ب‍ی‍ان‍گ‍ره‍ای‌ س‍لام‍ت‌ اج‍ت‍م‍اع‍ی‌ راب‍طه ی‌ آم‍اری‌ م‍ع‍ن‍ی‍داری‌ وج‍ود دارد. ه‍م‍چ‍ن‍ی‍ن‌ ج‍ه‍ت‌ راب‍طه‌ در م‍ورد م‍ت‍غ‍ی‍ره‍ای‌ ف‍ق‍ر و رش‍د طب‍ی‍ع‍ی‌ ج‍م‍ع‍ی‍ت‌ م‍ن‍ف‍ی‌ و در م‍ورد م‍ی‍زان‌ ب‍اس‍وادی‌ و پ‍وش‍ش‌ ب‍ی‍م‍ه‌ راب‍طه‌ م‍ث‍ب‍ت‌ م‍ی‍ب‍اش‍د. در م‍ج‍م‍وع‌ پ‍س‌ از ان‍ج‍ام‌ ت‍ح‍ل‍ی‍ل‌ ع‍ام‍ل‍ی‌ اک‍ت‍ش‍اف‍ی‌ و م‍ح‍اس‍ب‍ه ی‌ ب‍ه‍روزی‌ ک‍ودک‍ان‌ و س‍لام‍ت‌ اج‍ت‍م‍اع‍ی‌ ک‍ل‌، راب‍طه ی‌ ب‍ی‍ن‌ س‍لام‍ت‌ اج‍ت‍م‍اع‍ی‌ و ب‍ه‍روزی‌ ک‍ودک‍ان‌ در ایران  با مقدار همبستگی 0.49 و ‌0.001 . =p value ‌، ‌  ت‍ای‍ی‍د ش‍ده‌ اس‍ت. ن‍ت‍ای‍ج‌: راب‍طه ی‌ م‍ن‍ف‍ی‌ ب‍ی‍ن‌ ب‍ه‍روزی‌ ک‍ودک‍ان‌ ب‍ا ف‍ق‍ر و رش‍د طب‍ی‍ع‍ی‌ ج‍م‍ع‍ی‍ت‌ را م‍ی‍ت‍وان‌ ای‍ن‍گ‍ون‍ه‌ ت‍وض‍ی‍ح‌ داد ک‍ه‌ ه‍رچ‍ه‌ وض‍ع‍ی‍ت‌ ت‍وس‍ع‍ه‌ ی‍اف‍ت‍گ‍ی‌ اج‍ت‍م‍اع‍ی‌ ن‍ام‍ن‍اس‍ب‍ت‍ر ب‍اش‍د، ه‍ر چ‍ه‌ م‍ی‍زان‌ ف‍ق‍ر و رش‍د ج‍م‍ع‍ی‍ت‌ ب‍الات‍ر ب‍اش‍د، م‍ی‍زان‌ دس‍ت‍رس‍ی‌ ب‍ه‌ ام‍ک‍ان‍ات‌ ب‍ه‍داش‍ت‌ و درم‍ان‌، ت‍س‍ه‍ی‍لات‌ آم‍وزش‍ی‌ پ‍ای‍ی‍ن‍ت‍ر خ‍واه‍د ب‍ود و ب‍ال‍ع‍ک‍س‌ ه‍ر چ‍ه‌ م‍ی‍زان‌ ب‍اس‍وادی‌ و پ‍وش‍ش‌ ب‍ی‍مه‌ در ج‍ام‍ع‍ه ای‌ ب‍الات‍ر ب‍اش‍د، خ‍ان‍واده‌ و ب‍ه‌ دن‍ب‍ال‌ آن‌ ک‍ودک‌ از وض‍ع‍ی‍ت‌ رف‍اه‍ی‌ ب‍ی‍ش‍ت‍ری‌ ب‍ه‍ره م‍ن‍د ب‍وده‌ و در س‍طح‌ ب‍ه‍روزی‌ ب‍الات‍ری‌ ق‍رار م‍ی‍گ‍ی‍رد. ب‍ن‍اب‍رای‍ن‌ ت‍وج‍ه‌ ب‍ه‌ ای‍ن‌ م‍ول‍ف‍ه ه‍ای‌ س‍لام‍ت‌ اج‍ت‍م‍اع‍ی‌ و در ن‍ظر گ‍رف‍ت‍ن‌ آن‍ه‍ا در س‍ی‍اس‍ت‍گ‍ذاری‍ه‍ای‌ م‍رت‍ب‍ط ب‍ا ک‍ودک‍ان‌ ب‍اع‍ث‌ ارت‍ق‍ا و ب‍ه‍ب‍ود ب‍ه‍روزی‌ ک‍ودک‍ان‌ در ج‍ام‍ع‍ه ی‌ ای‍ران‌ خ‍واه‍د ش‍د. ک‍ل‍ی‍د واژه‌: س‍لام‍ت‌ اج‍ت‍م‍اع‍ی‌، ب‍ه‍روزی‌ ک‍ودک‍ان‌، ت‍ع‍ی‍ی‍ن‌ ک‍ن‍ن‍ده ه‍ای‌ اج‍ت‍م‍اع‍ی‌ س‍لام‍ت‌

دانشگاه علوم بهزیستی...تماس با دانشگاهگروه های آموزشیمراکز پژوهشیمراکز درمانینقشه سایت دانشگاه

Copyright © 2009 U.S.W.R - All rights reserved .University of Social Welfare and Rehabilitation Sciences