صفحه اصلي > پایان نامه ها > امنیت اجتماعی جوانان شهر تهران 
شنبه ٠٢ تير ١٣٩٧
امنیت اجتماعی جوانان شهر تهران
 

دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی

دانشجو: احمد غلامی

استادراهنما: دکتر احمد عبداللهی

استاد مشاور: دکتر حمیرا سجادی

ب‍ررس‍ی‌ اح‍س‍اس‌ ام‍ن‍ی‍ت‌ اج‍ت‍م‍اع‍ی‌ ب‍ی‍ن‌ ج‍وان‍ان‌ ش‍ه‍ر ت‍ه‍ران‌ ( م‍طال‍ع‍ه‌ م‍وردی‌ م‍ن‍طق‍ه‌ ش‍ه‍ری‌ ش‍م‍ی‍ران‍ات‌)

رس‍ال‍ه‌ ح‍اض‍ر ب‍اع‍ن‍وان‌ ‌ب‍ررس‍ی‌ اح‍س‍اس‌ ام‍ن‍ی‍ت‌ اج‍ت‍م‍اع‍ی‌ ب‍ی‍ن‌ ج‍وان‍ان‌ ش‍ه‍ر ت‍ه‍ران‌ (م‍طال‍عه ‍ م‍وردی‌ م‍ن‍طق‍ه ش‍ه‍ری‌ ش‍م‍ی‍ران‍ات‌)  در س‍ال‌ ۱۳۸۸ ان‍ج‍ام‌ ش‍د. در م‍ب‍اح‍ث‌ م‍رب‍وط ب‍ه‌ ت‍وس‍ع‍ه‌، از ام‍ن‍ی‍ت‌ اج‍ت‍م‍اع‍ی‌ ه‍م‌ ب‍ه‌ع‍ن‍وان‌ ب‍س‍ت‍رس‍از ت‍وس‍ع‍ه‌ و ه‍م‌ ب‍ه‌ع‍ن‍وان‌ ش‍اخ‍ص ت‍وس‍ع‍ه‌ ن‍ام‌ ب‍رده‌ م‍ی‌ش‍ود. ام‍ن‍ی‍ت‌ اج‍ت‍م‍اع‍ی‌ راب‍طه م‍ت‍ق‍اب‍ل‍ی‌ را ب‍ی‍ن‌ ام‍ن‍ی‍ت‌ اج‍ت‍م‍اع‍ی‌ و ت‍وس‍ع‍ه‌ ای‍ج‍اد م‍ی‌ک‍ن‍د و ن‍ب‍ود ام‍ن‍ی‍ت‌ اج‍ت‍م‍اع‍ی‌ ب‍ه‌ ت‍وس‍ع‍ه‌ن‍ی‍اف‍ت‍گ‍ی‌ ک‍ش‍وره‍ا و ای‍ج‍اد ب‍ح‍ران‌ م‍ی‌ان‍ج‍ام‍د. در م‍ب‍اح‍ث‌ ج‍ام‍ع‍ه‌ش‍ن‍اس‍ی‌ ن‍ی‍ز از ام‍ن‍ی‍ت‌ اج‍ت‍م‍اع‍ی‌ ب‍ه‌ع‍ن‍وان‌ واق‍ع‍ی‍ت‍ی‌ اج‍ت‍م‍اع‍ی‌ و م‍س‍ئ‍ل‍ه اج‍ت‍م‍اع‍ی‌ ن‍ام‌ م‍ی‌ب‍رن‍د ک‍ه‌ ف‍ق‍ط در دوران‌ م‍درن‌ م‍طرح‌ ش‍ده‌ اس‍ت‌ و ب‍ا م‍ک‍ان‍ی‍زم‌ه‍ای‌ خ‍اص‍ی‌ ت‍أم‍ی‍ن‌ و ه‍دای‍ت‌ و ک‍ن‍ت‍رل‌ م‍ی‌ش‍ود. ه‍دف‌: اه‍داف‌ رس‍ال‍ه ح‍اض‍ر ع‍ب‍ارت‌ ب‍ود از : ۱.س‍ن‍ج‍ش‌ وض‍ع‍ی‍ت‌ اح‍س‍اس‌ ام‍ن‍ی‍ت‌ اج‍ت‍م‍اع‍ی‌ در م‍ی‍ان‌ ج‍وان‍ان‌ ۲. ب‍ررس‍ی‌ راب‍ط ب‍ی‍ن‌ وض‍ع‍ی‍ت‌ اح‍س‍اس‌ ام‍ن‍ی‍ت‌ اج‍ت‍م‍اع‍ی‌ و وی‍ژگ‍ی‌ه‍ای‌ ف‍ردی‌ آن‍ان‌ (ج‍ن‍س‌، س‍ن‌، م‍ن‍طق‍ه م‍ح‍ل‌ س‍ک‍ون‍ت‌، م‍ی‍زان‌ ت‍ح‍ص‍ی‍لات‌، وض‍ع‍ی‍ت‌ اش‍ت‍غ‍ال‌، وض‍ع‍ی‍ت‌ ت‍أه‍ل‌ ) ۳. ارائ‍ه راه‍ک‍اره‍ای‍ی‌ ب‍ه‌م‍ن‍ظور اف‍زای‍ش‌ اح‍س‍اس‌ ام‍ن‍ی‍ت‌ اج‍ت‍م‍اع‍ی‌. روش‌: روش‌ پ‍ژوه‍ش‌ ح‍اض‍ر ب‍ات‍وج‍ه‌ب‍ه‌ ش‍رای‍ط و م‍وض‍وع‌ ب‍ررس‍ی‌ش‍ده‌، روش‌ پ‍ی‍م‍ای‍ش‍ی‌ ب‍ود. ج‍ام‍ع‍ه آم‍اری‌ ت‍ح‍ق‍ی‍ق‌ را ج‍وان‍ان‌ س‍اک‍ن‌ در م‍ن‍طق‍ ش‍م‍ی‍ران‍ات‌ ت‍ش‍ک‍ی‍ل‌ دادن‍د ک‍ه‌ در م‍ح‍دوده س‍ن‍ی‌۱۷ ت‍ا ۲۹س‍ال‌ ق‍رار داش‍ت‍ن‍د. واح‍د ت‍ح‍ل‍ی‍ل‌ در پ‍ژوه‍ش‌ ح‍اض‍ر ف‍رد ان‍ت‍خ‍اب‌ش‍ده‌ در ج‍م‍ع‍ی‍ت‌ ن‍م‍ون‍ ت‍ص‍ادف‍ی‌ ب‍ود. ح‍ج‍م‌ ن‍م‍ون‍ه‌ ب‍ا اس‍ت‍ف‍اده‌ از ف‍رم‍ول‌ ن‍م‍ون‍ه‌گ‍ی‍ری‌ ک‍وک‍ران‌، ۳۸۴ ن‍ف‍ر ان‍ت‍خ‍اب‌ ش‍د. ی‍اف‍ت‍ه‌ه‍ا: پ‍س‌ از ت‍رک‍ی‍ب‌ ش‍اخ‍ص‌ه‍ای‌ اح‍س‍اس‌ ام‍ن‍ی‍ت‌ اج‍ت‍م‍اع‍ی‌، م‍ی‍ان‍گ‍ی‍ن‌ م‍ت‍غ‍ی‍ر ی‍ادش‍ده‌، در ب‍ازه‌ ن‍م‍ره۱۲ ت‍ا۵۵، ب‍راس‍اس‌ طی‍ف‍ی‌ ۵ درج‍ه‌ای‌ از ن‍وع‌ م‍ق‍ی‍اس‌ ل‍ی‍ک‍رت‌، ب‍ا دام‍ن‍ه‌ای‌ از ن‍م‍ره ی‍ک‌ (ب‍س‍ی‍ار ک‍م‌) ت‍ا ن‍م‍ره پ‍ن‍ج‌ (ب‍س‍ی‍ار زی‍اد) م‍ع‍ادل‌ ۳۵۷۵۳۸ اس‍ت‌ ک‍ه‌ ای‍ن‌ م‍ی‍زان‌ ب‍ی‍ش‍ت‍ر از ح‍د م‍ت‍وس‍ط، ی‍ع‍ن‍ی‌ ۵۳۳ اس‍ت‌. ب‍رای‍ن‌اس‍اس‌، ی‍اف‍ت‍ه‌ه‍ای‌ ت‍ح‍ق‍ی‍ق‌ ن‍ش‍ان‌ داد م‍ی‍ان‍گ‍ی‍ن‌ اح‍س‍اس‌ ام‍ن‍ی‍ت‌ اج‍ت‍م‍اع‍ی‌ ج‍وان‍ان‌ ش‍ه‍ر ت‍ه‍ران‌ (م‍ن‍طق‍ه ش‍م‍ی‍ران‍ات‌) ب‍ی‍ش‍ت‍ر از ح‍د م‍ی‍ان‍گ‍ی‍ن‌ اس‍ت‌. ک‍ل‍ی‍دواژه‌ه‍ا: اح‍س‍اس‌ ام‍ن‍ی‍ت‌، ام‍ن‍ی‍ت‌ اج‍ت‍م‍اع‍ی‌، س‍رم‍ای‍ه اج‍ت‍م‍اع‍ی‌، ج‍وان‌.

دانشگاه علوم بهزیستی...تماس با دانشگاهگروه های آموزشیمراکز پژوهشیمراکز درمانینقشه سایت دانشگاه

Copyright © 2009 U.S.W.R - All rights reserved .University of Social Welfare and Rehabilitation Sciences