صفحه اصلي > پایان نامه ها > بررسی رابطه درامد نفتی و رفاه  
چهارشنبه ٠٣ بهمن ١٣٩٧
بررسی رابطه درامد نفتی و رفاه
 

 

دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی

ب‍ررس‍ی‌ راب‍طه‌ وض‍ع‍ی‍ت‌ رف‍اه‌اج‍ت‍م‍اع‍ی‌ ای‍ران‌ ب‍ا درآم‍ده‍ای‌ ن‍ف‍ت‍ی‌ طی‌ س‍ال‍ه‍ای‌۱۳۴۷-۱۳۸۷

دانشجو : نورمحمد پیلوار

استاد راهنما: دکتر حسن رفیعی

هدف از انجام این پژوهش بررسی اثر درآمدهای نفتی بر رفاه جامعه ایران طی سال های 1347 تا 1387 می باشد. فرضیه های پژوهش به بررسی رابطه درآمدهای نفتی و رفاه و همچنین رابطه درآمدهای نفتی و ضریب جینی می پردازند. متغیرهای مورد استفاده در این پژوهش، درآمدهای نفتی، ضریب جینی، ارزش افزوده بخش های کشاورزی، نفت، خدمات و صنعت، درآمدهای نفتی و غیرنفتی، درآمد ملی و سرانجام رفاه محاسبه شده طی دوره چهل ساله می باشند. ابتدا جهت بررسی ایستای متغیرها آزمون دیکی فولر تعمیم یافته برروی متغیرها انجام شد. سپس با استفاده از تابع رفاه سن و یا سه سناریو رفاه اجتماعی طی این دوره محاسبه شده است. برای بررسی بهتر فرضیه ها رابطه درآمد ملی و ارزش افزوده بخشهای مختلف و همچنین درآمدهای غیرنفتی با رفاه توسط روش خود رگرسیون برداری انجام شد. نتایج یافته ها نشان می دهد درآمد ملی در مجموع بر رفاه اثر مثبت داشته ولی این اثر با افزایش وزن میانگین درآمد در تابع رفاه سن کاهش می یابد. ارزش افزوده بخش صنعت در هر سه سناریو اثر مثبت بر رفاه دارد و در بلند مدت باعث افزایش رفاه می شود. درآمدهای غیرنفتی تاثیر منفی بر رفاه دارند چون سیستم مالیاتی کارا نیست شاهد این اثر منفی بر رفاه هستیم. نفت در مجموع اثر مثبت بر رفاه داشته ولی در بلندمدت شاهد کاهش این اثر مثبت هستیم، براساس یافته های این پژوهش می توان نتیجه گرفت که برای افزایش رفاه جامعه باید ارز به دست آمده از نفت را وارد بخش صنعت کرد تا با تولید ثروت و اشتغال به بهبود رفاه جامعه منجر شود. در واقع متغیر اصلی و کلیدی در این پژوهش ارزش افزوده بخش صنعت است. بخش کشاورزی را باید از حالت سنتی خارج و مدرن ساخت تا شاهد اثر مثبت این بخش بر رفاه باشیم. بخش خدمات نیز به علت ناکارآمدی با نوسان زیاد و اغلب منفی بر رفاه تاثیر می گذارد. درآمدهای غیرنفتی دولت نیز که اغلب مالیات است در یک سیستم درست و منظم قادر است بر رفاه اثر مثبت داشته باشد.

دانشگاه علوم بهزیستی...تماس با دانشگاهگروه های آموزشیمراکز پژوهشیمراکز درمانینقشه سایت دانشگاه

Copyright © 2009 U.S.W.R - All rights reserved .University of Social Welfare and Rehabilitation Sciences