صفحه اصلي > پایان نامه ها > ت‍ع‍ی‍ی‍ن‌ راب‍طه‌ ی‍ک‍پ‍ارچ‍گ‍ی‌ و ک‍ی‍ف‍ی‍ت‌ زن‍دگ‍ی‌  
چهارشنبه ٠٣ بهمن ١٣٩٧
ت‍ع‍ی‍ی‍ن‌ راب‍طه‌ ی‍ک‍پ‍ارچ‍گ‍ی‌ و ک‍ی‍ف‍ی‍ت‌ زن‍دگ‍ی‌
 

دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی

دانشجو: مجتبی لعل آهنگر

استاد راهنما: دکتر حمیرا سجادی

ت‍ع‍ی‍ی‍ن‌ راب‍طه‌ ی‍ک‍پ‍ارچ‍گ‍ی‌ و ک‍ی‍ف‍ی‍ت‌ زن‍دگ‍ی‌ م‍رت‍ب‍ط ب‍ا س‍لام‍ت‌ در ب‍ی‍ن‌ س‍ال‍م‍ن‍دان‌ م‍راج‍ع‍ه‌ ک‍ن‍ن‍ده‌ ب‍ه‌ م‍راک‍ز درم‍ان‍ی‌ ش‍ه‍رس‍ت‍ان‌ س‍ب‍زاور در س‍ال‌۱۳۸۹

ه‍دف‌: ج‍م‍ع‍ی‍ت‌ س‍ال‍م‍ن‍دان‌ رف‍ت‍ه‌رف‍ت‍ه‌ ب‍ه‌ ی‍ک‍ی‌ از ن‍گ‍ران‍ی‌ه‍ای‌ ع‍م‍ده‌ در س‍رت‍اس‍ر ج‍ه‍ان‌ ت‍ب‍دی‍ل‌ م‍ی‌ش‍ود. در ف‍اص‍ل‍ زم‍ان‍ی‌ ب‍ی‍ن‌ س‍ال‌ه‍ای‌۱۹۷۰ ت‍ا ۲۰۲۵ج‍م‍ع‍ی‍ت‌ س‍ال‍م‍ن‍دان‌۶۹۴ م‍ی‍ل‍ی‍ون‌ رش‍د داش‍ت‍ه‌ اس‍ت‌. ی‍ک‍پ‍ارچ‍گ‍ی‌ اج‍ت‍م‍اع‍ی‌ از م‍ه‍م‌ت‍ری‍ن‌ ف‍اک‍ت‍وره‍ای‍ی‌ اس‍ت‌ ک‍ه‌ ن‍ق‍ش‌ ب‍ارزی‌ در وض‍ع‍ی‍ت‌ رف‍اه‍ی‌ س‍ال‍م‍ن‍دان‌ دارد. ه‍دف‌ ای‍ن‌ ت‍ح‍ق‍ی‍ق‌، ب‍ررس‍ی‌ ارت‍ب‍اط م‍اب‍ی‍ن‌ ی‍ک‍پ‍ارچ‍گ‍ی‌ اج‍ت‍م‍اع‍ی‌ و ک‍ی‍ف‍ی‍ت‌ زن‍دگ‍ی‌ م‍رت‍ب‍ط ب‍ا س‍لام‍ت‌ در ب‍ی‍ن‌ س‍ال‍م‍ن‍دان‌ ب‍ی‍ش‌ از ۶۵ س‍ال‌ و در س‍ال‌ ۱۳۸۹ اس‍ت‌ ک‍ه‌ ب‍رای‌ دری‍اف‍ت‌ خ‍دم‍ات‌، ب‍ه‌ دو ب‍ی‍م‍ارس‍ت‍ان‌ ام‍داد و واس‍ع‍ی‌ ش‍ه‍رس‍ت‍ان‌ س‍ب‍زوار م‍راج‍ع‍ه‌ م‍ی‌ک‍ن‍ن‍د. روش‌: پ‍ژوه‍ش‌ ب‍ه‌ص‍ورت‌ م‍ق‍طع‍ی‌ و ب‍ه‌ص‍ورت‌ ن‍م‍ون‍ه‌گ‍ی‍ری‌ م‍ت‍ن‍اس‍ب‌ ب‍ا ح‍ج‍م‌ ص‍ورت‌ م‍ی‌گ‍ی‍رد. در ای‍ن‌ روش‌، س‍ال‍م‍ن‍دان‌ ب‍ه‌ س‍ه‌ رد س‍ن‍ی‌۶۵ ت‍ا ۷۴س‍ال‌ و۷۵ ت‍ا ۸۴س‍ال‌ و ب‍ی‍ش‌ از ۸۵ س‍ال‌ رده‌ب‍ن‍دی‌ ش‍ده‌ و از طب‍ق‍ م‍ت‍ن‍اس‍ب‌ ب‍ا ح‍ج‍م‌ ن‍م‍ون‍ه‌گ‍ی‍ری‌ م‍ی‌ش‍ود. ب‍رای‍ن‌اس‍اس‌، ن‍م‍ون‍ م‍دن‍ظر از ب‍ی‍م‍ارس‍ت‍ان‌ واس‍ع‍ی‌ ۵۹ ن‍ف‍ر و از ب‍ی‍م‍ارس‍ت‍ان‌ ام‍داد ۴۳ ن‍ف‍ر م‍ح‍اس‍ب‍ه‌ ش‍د. س‍ه‌ پ‍رس‍ش‌ن‍ام‍ه‌ اطلاع‍ات‌ را ج‍م‍ع‌آوری‌ ک‍ردن‍د. پ‍رس‍ش‌ن‍ام‍ م‍ح‍ق‍ق‌س‍اخ‍ت‍ ی‍ک‍پ‍ارچ‍گ‍ی‌ اج‍ت‍م‍اع‍ی‌ و ف‍رم‌ اطلاع‍ات‌ دم‍وگ‍راف‍ی‍ک‌ و پ‍رس‍ش‌ن‍ام‍ س‍ن‍ج‍ش‌ ک‍ی‍ف‍ی‍ت‌ زن‍دگ‍ی‌ م‍رت‍ب‍ط ب‍ا س‍لام‍ت‌ SF -۳۶.آزم‍ون‌ه‍ای‌ آم‍اری‌ ب‍ه‌ک‍اررف‍ت‍ه‌ در ای‍ن‌ ت‍ح‍ق‍ی‍ق‌، ت‍ی‌ م‍س‍ت‍ق‍ل‌، م‍ن‌ وی‍ت‍ن‍ی‌، ANOVA و ک‍روس‍ک‍ال‌ وال‍ی‍س‌ ب‍رای‌ ب‍ررس‍ی‌ ارت‍ب‍اط ب‍ی‍ن‌ ی‍ک‍پ‍ارچ‍گ‍ی‌ اج‍ت‍م‍اع‍ی‌ و ک‍ی‍ف‍ی‍ت‌ زن‍دگ‍ی‌ م‍رت‍ب‍ط ب‍ا س‍لام‍ت‌ و از ض‍ری‍ب‌ ه‍م‌ب‍س‍ت‍گ‍ی‌ اس‍پ‍ی‍رم‍ن‌ و پ‍ی‍رس‍ون‌، ب‍رای‌ ب‍ررس‍ی‌ ارت‍ب‍اط ب‍ی‍ن‌ ای‍ن‌ دو م‍ت‍غ‍ی‍ر اس‍ت‍ف‍اده‌ ش‍د. ی‍اف‍ت‍ه‌ه‍ا: ی‍اف‍ت‍ه‌ه‍ای‌ ای‍ن‌ پ‍ژوه‍ش‌ ن‍ش‍ان‌ده‍ن‍د ای‍ن‌ م‍س‍ئ‍ل‍ه‌ ب‍ود ک‍ه‌ وض‍ع‍ی‍ت‌ ی‍ک‍پ‍ارچ‍گ‍ی‌ اج‍ت‍م‍اع‍ی‌ و ک‍ی‍ف‍ی‍ت‌ زن‍دگ‍ی‌ م‍رت‍ب‍ط ب‍ا س‍لام‍ت‍ ن‍م‍ون‍ه‌ه‍ای‌ پ‍ژوه‍ش‌، ازل‍ح‍اظ س‍ن‌، ج‍ن‍س‍ی‍ت‌، وض‍ع‌ ت‍أه‍ل‌، اش‍ت‍غ‍ال‌ و س‍طح‌ ت‍ح‍ص‍ی‍لات‌ ت‍ف‍اوت‌ م‍ع‍ن‍اداری‌ وج‍ود داش‍ت‌. ه‍م‍چ‍ن‍ی‍ن‌، ب‍ی‍ن‌ ی‍ک‍پ‍ارچ‍گ‍ی‌ اج‍ت‍م‍اع‍ی‌ و ک‍ی‍ف‍ی‍ت‌ زن‍دگ‍ی‌ م‍رت‍ب‍ط ب‍ا س‍لام‍ت‌ در ت‍م‍ام‍ی‌ اب‍ع‍اد آن‌ ارت‍ب‍اط م‍ع‍ن‍اداری‌ م‍ش‍اه‍ده‌ ش‍د. ب‍ح‍ث‌: ی‍اف‍ت‍ه‌ه‍ای‌ ای‍ن‌ پ‍ژوه‍ش‌ ارت‍ب‍اط م‍ع‍ن‍اداری‌ را ب‍ی‍ن‌ ی‍ک‍پ‍ارچ‍گ‍ی‌ اج‍ت‍م‍اع‍ی‌ و ک‍ی‍ف‍ی‍ت‌ زن‍دگ‍ی‌ م‍رت‍ب‍ط ب‍ا س‍لام‍ت‌ ن‍ش‍ان‌ داد. در ک‍ل‌، ت‍م‍ام‍ی‌ ف‍رض‍ی‍ه‌ه‍ای‌ پ‍ژوه‍ش‌ ت‍أی‍ی‍د ش‍د. ک‍ل‍ی‍دواژه‌ه‍ا: س‍ال‍م‍ن‍دی‌، ک‍ی‍ف‍ی‍ت‌ زن‍دگ‍ی‌ م‍رت‍ب‍ط ب‍ا س‍لام‍ت‌، ی‍ک‍پ‍ارچ‍گ‍ی‌ اج‍ت‍م‍اع‍ی‌

 

 

دانشگاه علوم بهزیستی...تماس با دانشگاهگروه های آموزشیمراکز پژوهشیمراکز درمانینقشه سایت دانشگاه

Copyright © 2009 U.S.W.R - All rights reserved .University of Social Welfare and Rehabilitation Sciences