صفحه اصلي > پایان نامه ها > ب‍ررس‍ی‌ راب‍طه‌ ب‍ی‍ن‌ اع‍ت‍م‍اد اج‍ت‍م‍اع‍ی‌ و ان‍ض‍ب‍اط ..  
جمعه ٢٥ آبان ١٣٩٧
ب‍ررس‍ی‌ راب‍طه‌ ب‍ی‍ن‌ اع‍ت‍م‍اد اج‍ت‍م‍اع‍ی‌ و ان‍ض‍ب‍اط ..
 

دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی

دانشجو: زهره دانایی

استاد راهنما: دکتر میرطاهر موسوی

ب‍ررس‍ی‌ راب‍طه‌ ب‍ی‍ن‌ اع‍ت‍م‍اد اج‍ت‍م‍اع‍ی‌ و ان‍ض‍ب‍اط اج‍ت‍م‍اع‍ی‌ در ش‍ه‍ر ت‍ه‍ران‌

پژوهش حاضر با هدف بررسی رابطه بین اعتماد اجتماعی و انضباط اجتماعی در کلان شهر تهران اجرا شده است. براین اساس از آنجایی که روش تحقیق قیاسی بوده است، ابتدا بررسی اجمالی در خصوص پیشینه موضوع بعمل آید و سپس برای توصیف و تحلیل چگونگی تاثیر متغیر مستقل (اعتماد اجتماعی) بر متغیر وابسته (انضباط اجتماعی) نظریه های مرتبط مورد بررسی قرار گرفت که ماحصل این بررسی ارائه مدل فرضیه تحقیق بوده است. روش بررسی در پژوهش حاضر، از نوع همبستگی و تلفیقی از روشهای کتابخانه ای و بررسی های میدانی است. در بررسی میدانی جامعه آماری مورد مطالعه کلیه شهروندان تهرانی هستند که براساس طرح تقسیم بندی مناطق شهر تهران در سه حیطه توسعه ای بالا، متوسط و پایین و با استفاده از روشهای مرتبط آماری، 255 نمونه (شهروند) از میان انتخاب شدند و با استفاده از پرسشنامه اطلاعات مورد نظر جمع آوری شده و به وسیله نرم افزار spss و روشهای آمار توصیفی و استنباطی مورد تحلیل و بررسی قرار گرفتند.

یافته های آماری نشان می دهد اعتماد بین شخصی با 0.18درصد از بین متغیرهای تحقیق بیشترین تاثیر بر انضباط اجتماعی را تبیین می نمایند. این در حالی است که فرضیه تاثیر اعتماد تعمیم یافته بر انضباط اجتماعی از لحاظ آماری مورد تایید قرار نگرفته است. نتایج بدست آمده از آزمون های آماری حاکی از آن است میزان اعتماد بین شخصی در بین شهروندان بیشتر از اعتماد تعمیم یافته است که می تواند نتیجه بر انضباط اجتماعی در جامعه داشته باشد. بنابراین، از آنجاییکه از فاکتورهای مهم انضباط و به تبع آن امنیت در جامعه وجود اعتماد اجتماعی در شهروندان است پیشنهاد می گردد بیش از گذشته به شاخص های تاثیرگذار اعتماد تعمیم یافته که در تحقیق حاضر نیز به آن اشاره شده است در جامعه توجه داشته باشیم.

 

دانشگاه علوم بهزیستی...تماس با دانشگاهگروه های آموزشیمراکز پژوهشیمراکز درمانینقشه سایت دانشگاه

Copyright © 2009 U.S.W.R - All rights reserved .University of Social Welfare and Rehabilitation Sciences