صفحه اصلي > پایان نامه ها > بررسی رابطه حمایت اجتماعی با سلامت روان معلمان.... 
چهارشنبه ٠٣ بهمن ١٣٩٧
بررسی رابطه حمایت اجتماعی با سلامت روان معلمان....
 

دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی

دانشجو: الهه صادقیان

استاد راهنما: دکتر حمیرا سجادی

ب‍ررس‍ی‌ راب‍طه‌ ح‍م‍ای‍ت‌ اج‍ت‍م‍اع‍ی‌ ب‍ا س‍لام‍ت‌ روان‌ در م‍ع‍ل‍م‍ان‌ زن‌ م‍ن‍طق‍ه‌ ده‌ آم‍وزش‌ و پ‍رورش‌ ش‍ه‍ر ت‍ه‍ران‌ س‍ال‌ ت‍ح‍ص‍ی‍ل‍ی‌۱۳۸۸-۱۳۸۹

هدف: بررسی رابطه ی حمایت اجتماعی با سلامت روان در معلمان زن منطقه ده آموزش و پرورش شهر تهران سال تحصیلی 89-1388

روش بررسی: این پژوهش یک مطالعه همبستگی است. روش نمونه گیری از نوع تصادفی چندمرحله ای با حجم نمونه 300 نفر معلم زن از منطقه مذکور انجام شد. ابزار گردآوری داده ها از پرسشنامه های حمایت اجتماعی SS-A  و سلامت عمومی G.H.Q-28 استفاده گردید. داده ها به وسیله نرم افزار spss با آزمون های تحلیل واریانس، t مستقل، همبستگی پیرسون، تحلیل رگرسیون بررسی شد.

تجزیه و تحلیل داده ها: یافته های تحقیق نشان می دهد سطوح معناداری تمامی متغیر ها Pکوچکتر از 0.01 بوده همبستگی معکوس بین متغیرهای حمایت اجتماعی با سلامت روان r=-0.57 و همچنین بین ابعاد حمایت اجتماعی (خانواده، دوستان، آشنایان) با خرده مقیاس های سلامت روان  r=-0.44 ، r= -0.45 ، r= 0.34 و r=-0.34 در نمونه مورد نظر رابطه معنی دار وجود دارد. از متغیرهای زمینه ای با سلامت روان فقط از لحاظ آماری وضعیت تاهل و اضطراب، سابقه کاری و سن معنی دار می باشد و همچنین ابعاد حمایت اجتماعی با کارایی شغلی تفاوتی نداشته است. رابطه هریک از خرده مقیاس های سلامت روانی با کارایی شغلی، متغیرهای اضطراب، عملکرد اجتماعی و نیز سلامت روانی کلی رابطه معنی دار وجو د دارد.

نتیجه گیری: آزمودنی هایی که حمایت اجتماعی (حمایت خانواده، دوستان و آشنایان) بیشتری داشتند. میزان اختلالات روانی (علائم جسمانی، اضطراب، اختلال عملکرد اجتماعی و افسردگی) کمتر بوده و از سلامت روانی بهتری برخوردار هستند.

 

دانشگاه علوم بهزیستی...تماس با دانشگاهگروه های آموزشیمراکز پژوهشیمراکز درمانینقشه سایت دانشگاه

Copyright © 2009 U.S.W.R - All rights reserved .University of Social Welfare and Rehabilitation Sciences