صفحه اصلي > پایان نامه ها > بررسی رابطه دموگرافیک.... 
شنبه ٠٢ تير ١٣٩٧
بررسی رابطه دموگرافیک....
 

دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی

دانشجو: علی صادقی

استاد راهنما: دکتر میرطاهر موسوی

 

بررسی رابطه ی دموگرافیک مراجعان مراکز مشاوره پلیس با نوع مشکلات اجتماعی آنها در شهر تهران

پژوهش حاضر با هدف شناخت و تبیین رابطه ی مشخصه های دموگرافیک مراجعان مراکز مشاوره پلیس با نوع مشکلات اجتماعی آنها در مناطق مختلف شهر تهران اجرا گردیده است. به این منظور پس از بررسی اجمالی تاریخچه موضوع و مباحث تئوریک موجود در این زمینه، با استفاده از روش پیمایش و تدوین پرسشنامه با نمونه ای به حجم 400 نفر از مراجعه کنندگان به مراکز مشاوره ناجا در شهر تهران جمع آوری اطلاعات شد. پس  از استخراج و پردازش داده های جمع آوری شده و تهیه  شاخص های آماری مناسب برای متغیرهای مستقل و وابسته تحقیق، از روش های آماری تحلیلی کروستب (توصیفی) ، آزمون خی دو و F  (آنوا) مورد استفاده قرار گرفت. مهمترین نتایج بدست آمده حاکی از آن است که طبق مهم ترین نتایج توصیفی (آزمون کروستب) تحقیق، 50.5درصد افراد مراجعه کننده به مرکز مشاوره پلیس مورد خشونت قرار گرفته اند.23.5 درصد افراد مراجعه کننده به مرکز مشاوره پلیس فرار از منزل داشته اند. 31 درصد افراد مراجعه کننده به مرکز مشاوره پلیس مشکل طلاق داشته اند و طبق آزمون همبستگی خی دو و F بین جنسیت با مشکلات مصرف مواد مخدر، خشونت ورزی، بیکاری و برون ازدواجی و ارتکاب به جرائم، بین شغل با مشکلات مصرف مواد مخدر، خشونت ورزی، فرار از منزل ، طلاق، بیکاری، برون ازدواجی و ارتکاب به جرائم ، بین سکونت با مشکلات مصرف مواد مخدر، خشونت ورزی، فرار از منزل، طلاق، بیکاری، تن فروشی، برون ازدواجی و ارتکاب به جرائم، بین درآمد با مشکلات مصرف مخدر، خشونت ورزی، فرار از منزل، طلاق، بیکاری، تن فروشی، برون ازدواجی ارتکاب به جرایم رابطه معناداری وجود دارد. مهم ترین پیشنهاد این تحقیق افزایش مراکز مشاوره و استفاده از مشاوران خانواده باتجربه برای آموزش تکنیک ها و مهارت های حل مسائل به مراجعین برای کاهش مشکلات روانی و اجتماعی آنها می باشد.

 

دانشگاه علوم بهزیستی...تماس با دانشگاهگروه های آموزشیمراکز پژوهشیمراکز درمانینقشه سایت دانشگاه

Copyright © 2009 U.S.W.R - All rights reserved .University of Social Welfare and Rehabilitation Sciences