صفحه اصلي > مقالات > چکیده مقالات سال 1393 
شنبه ٠٢ تير ١٣٩٧
چکیده مقالات سال 1393
 

مقالات  مرکز تحقیقات مدیریت رفاه اجتماعی

1- مصرف مواد در کودکان خیابانی شهر تهران: ارزیابی سریع وضعیت

نویسندگان: معصومه دژمان ، مروئه وامقی، فاطمه دژمان، پیام روشنفکر، حسن رفیعی، آمنه ستاره فروزان، پریسا فاضلی

مجله دانشکده بهداشت و انستیتو تحقیقات بهداشتی ، دوره 12، شماره 3، پاییز 1393

چکیده:

زمینه و هدف: کودکانی که در خیابان کار و زندگی می کنند از جمله گروه های در معرض خطر ابتلا به ایدز در سراسر جهان هستند. جمعیت قابل توجه کودکان خیابانی و ضعف برنامه های موجود برای این گروه از تهدیدهای وضعیت ایدز در ایران به شمار می رود. در این مقاله وضعیت مصرف مواد در کودکان خیابانی بررسی شده است.

روش کار : این مقاله بخشی از پژوهشی گسترده تر از نوع ارزیابی سریع و پاسخ (RAR) در خصوص کودکان خیابانی می باشد که طی سال 92-1391 در شهر تهران انجام گرفت. داده های پژوه با استفاده از پرسشنامه و به شیوه پرسشگری از 289 کودک خیابانی که به روش نمونه گیری مبتنی بر زمان و مکان انتخاب شدند جمع آوری شده است.

نتایج: نتایج این مطالعه نشان داد که از مجموع کودکان خیابانی 25/6 درصد سابقه مصرف سیگار و یا مواد مخدر و یا الکل داشته اند. بیشتر این مصرف کنندگان پسر و در رده سنی 15 الی 18 سال بوده اند . شیوع مصرف سیگار و یا قلیان در شش ماه قبل از مطالعه در کل کودکان 12/1 درصد الکل و یا مشروب 11درصد مصرف مواد مخدر 6/9 درصد بوده است. طبق یافته های این مطالعه مصرف الکل و مواد مخدر رابطه معناداری با سن، نوع کار و سابقه ترک خانه دارد. بیشترین فراوانی دلیل مصرف مواد در کودکان مربوط به کنجکاوی 56/6 درصد و در مراتب بعدی لذت 39/6 و تفریح 35/8 بوده است.

نتیجه گیری: با توجه به بالابودن معنی داری رابطه مصرف مواد مخدر با مصرف سیگار، الکل، جنسیت، سن و ترک خانه توصیه می شود برنامه های پیشگیری از مصرف مواد، از سنین پایین تر برای همه کودکان با تاکید بیشتری در مورد پسران آغاز گردد. همچنین مداخلات خانواده ها از نوع نارانان(برای مصرف مواد) و الانان (برای مصرف الکل) و تلاش برای بهبود شرایط زندگی کودکان به منظور پیشگیری از ترک خانه راهبرد اصلی برای کاهش مصرف مواد خواهد بود.

2- تخمین شاخص ترکیبی رفاه اجتماعی برای شرایط ایران

نویسندگان: سید حسین محققی کمال، حسن رفیعی، حمیرا سجادی، عزت الله عباسیان، مهدی رهگذر

فصلنامه علمی-پژوهشی رفاه اجتماعی، سال چهاردهم، شماره 52

چکیده: برآوردها و ارزیابی های رفاه اجتماعی در ایران، تنها بر ابعاد و شاخص های اقتصادی نظر دارد، بنابراین تدوین شاخص ترکیبی که ضمن پوشش ابعاد مختلف رفاه اجتماعی، امکان تحلیل کلی و جزئی را فراهم آورد، به ارزیابی و تحلیل بهتر سیاست های اجتماعی و رفاهی کمک می کند. هدف این مطالعه، تدوین شاخص بومی رفاه اجتماعی با ابعاد مختلف و ارزیابی روند رفاه اجتماعی با استفاده از آن است.

روش: نخست، شاخصی متناسب با شرایط، برای سنجش رفاه اجتماعی در ایران طراحی شد و سپس روند رفاه اجتماعی در 44 سال اخیر از سال 1347 تا 1390 اندازه گیری گردید. ابعاد شاخص رفاه اجتماعی به روش دلفی انتخاب و با تحلیل عاملی اکتشافی، مناسب تشخیص داده شد. برای ترکیب ابعاد، مقادیر آن با نمره Z استاندارد شد. برای آزمون تحلیل حساسیت، از جدول وزنی یکسان و تورش دار استفاده شد.

یافته ها: شیب شاخص تا اواسط دوره، کاهشی و بعد از آن افزایشی بوده است. براساس شاخص رفاه اجتماعی، بهترین و بدترین عملکرد، به ترتیب به سال های 1351 و 1368 مربوط بوده است.شاخص رفاه سن و شاخص رفاه اقتصادی، در طول سه برنامه توسعه، یعنی از 1368 ال 1382 تغییری چندان نکرده است و نمودار آن ها تقریبا بر هم مماس است، اما شاخص ترکیبی رفاه اجتماعی، به دلیل داشتن ابعاد و بیانگرهای بیشتر و متنوع تر، تغییرات رفاه اجتماعی را بهتر نشان می دهد.

بحث: بیشترین امتیاز شاخص ترکیبی رفاه اجتماعی ایران، به ابعاد عینی مربوط می شود، به طوری که شش بعد اول به اشتغال، تامین اجتماعی، اقتصاد، آموزش، بهداشت و مسکن اختصاص دارد. به نظر می رسد که وضعیت نامناسب توسعه یافتگی و تامین ناکافی نیازهای اولیه در ایران، در این انتخاب نقشی اساسی داشته است.

3- برنامه مداخله رفتارهای پرخطر در زنان در معرض آسیب در ایران: روش ارزیابی سریع و پاسخ

نویسندگان: زهره محمودی، زینب اعرابی، سعید مدنی، مروئه وامقی، ماهرخ دولتیان......

نشریه علمی پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی البرز، دوره 3، شماره 4

چکیده: مقدمه و هدف: در سال های اخیر با توجه به تغییرات سریع اجتماعی، شیوع رفتارهای پرخطر جنسی در گروه های پرخطر از مهمترین مشکلات موجود در جامعه بوده که نیازمند برنامه های مداخله ای مناسب بر خواسته از نیازهای گروه های یاد شده می باشد. برهمین اساس این مطالعه با هدف  ارزیابی سریع رفتارهای پرخطر در زنان در معرض آسیب و طراحی مداخلات با مشارکت شرکت کنندگان انجام شده است.

مواد و روش ها: این مطالعه یک ارزیابی سریع با استفاده از تکنیک های مصاحبه نیمه ساختار یافته و با استفاده از راهنمای سوالات و مشاهده به منظور شناخت نیازهای زنان در معرض آسیب دارای رفتار پرخطر و طراحی مداخلات به مدت 8 ماه در دو شهر منتخب در ایران صورت گرفت. جمعیت مورد مطالعه در مرحله ارزیابی شامل زنان در معرض آسیبی بود که در زمان انجام مطالعه و حداقل سه ماه پیش از آن به عنوان حرفه و کسب درآمد، اقدام به رابطه جنسی در برابر پول یا کالا می کردند و مشتری زنان و افراد صاحب نظر که دارای تجربه، مهارت، اطلاعات کافی و سابقه مدیریت در موضوعات رفتارهای پرخطر جنسی و ایدز بودند. تحلیل داده ها بصورت تحلیل محتوا و با استفاده از نرم افزار Open Code 3 انجام گرفت.

یافته ها: براساس نتایج حاصله، مداخلات بر مبنای سه محور الگوهای رفتارهای پرخطر و عوامل موثر بر آن، آگاهی و نگرش و نیازهای خدمات تشخیصی و درمانی تنظیم گردید.

بحث و نتیجه گیری: تامین خدمات اجتماعی و بهداشتی، لزوم اطلاع رسانی های بیشتر در ارتباط با خدمات مراکز مشاوره، ارائه رایگان خدمات، افزایش تعداد مراکز، همدلی و ارتباط بهتر و بیشتر پرسنل با این افراد به دور از قضاوت از اولویت های برنامه مداخله ای در این گروه از زنان می باشد.

4- اندازه گیری و تحلیل روند فقر سلامت در خانوارهای شهر تهران در سال های 1363 تا 1391 با استفاده از شاخص مشارکت مالی خانوار و به کارگیری رویکرد نسلی

نویسندگان: مهدی نصرت آبادی، مریم شریفیان ثانی، مروئه وامقی

چکیده: زمینه و هدف: تحلیل مشارکت مالی خانوار به عنوان شاخصی از عدالت مالی در هزینه های سلامت خانوارها قلمداد می شود و مواجهه ی خانوارها با هزینه های کمرشکن، فقر در این حوزه را به بار می آورد. هدف نگارش مقاله ی حاضر، محاسبه و تحلیل روند فقر سلامت خانوارهای تهرانی طی دوره ی زمانی 1363 تا 1391 می باشد.

مواد و روش ها: با استفاده از داده های پیمایش هزینه- درآمد خانوارهای کشور طی دوره ی مورد مطالعه، جریان فقر سلامت سرپرستان خانوار تهرانی با رویکرد داده های شبه ترکیبی (و استفاده از شاخص فقر فوستر، گریر و توربک) مورد بررسی قرار گرفت. لازم به ذکر است که در انجام محاسبات از نرم افزارهای Stata 11 و Excel استفاده شد.

یافته ها: در این مطالعه با تقسیم بندی سرپرستان خانوارهای تهرانی به 8 گروه سنی، فقر سلامت در این گروهها مورد بررسی قرار گرفت. در بین سال های مطالعه، سال 1378 بالاترین میزان فقر سلامت را در اکثر گروه های سنی به خود اختصاص داده بود و این میزان در انتهای برنامه ی چهارم توسعه و منتهی به سال 1391 برای همه ی گروه های سنی صعودی بوده است. در مقایسه ی گروه های سنی، این مطالعه نشان داد که از سال 1373 (انتهای برنامه اول توسعه) تا سال 1391 بیشترین میزان فقر سلامت مربوط به گروه های سنی جوان تر ( 21 الی 26 ساله و 27 الی 31 ساله) بوده است.

نتیجه گیری: به طور کلی در گروه های سنی سرپرستان خانوارهای تهرانی نرخ و شدت فقر سلامت در طول سال های مطالعه ، نوسانات زیادی داشته و در سال های اخیر صعودی بوده است. نوسانات بالای فقر سلامت در طول برنامه های توسعه نشان می دهد که سیاست های پایدار و منسجمی برای کاهش مواجهه ی خانوارها با هزینه های کمرشکن سلامت تدوین نگردیده است.

Satisfaction and Related Factors among the Service Users of Private Rehabilitation Centers

Shahrzad Pakjouei, Roshanak Vameghi, Masoumeh Dejman, Meroe Vameghi

Iraninan Rehabilitation Journal, Vol. 12, No22 December 2014

Objectives: The of present study was determining the level of satisfaction and its relative factors among parents of mentally retarded children using the services of private rehabilitation centers

Methods: This was a descriptive-analytical study that was conducted on parents of 150 mentally retarded children who were selected by quota sampling from eight private rehabilitation centers in Tehran. Questionnaires were used to collect data, and correlation tests, independent t-test and one-way analysis of variance were utilized to analyze data

Results: Upon the results, overall 88% of participants expressed their satisfaction. The major related factors were the behavior of managers and employees, recieving training for follow-up rehabilitation and education programs for the child at home, and the childs progress. The factors related to dissatisfaction included nutrition services, physical condition of the center and lack of parental participation in decision-making on matters related to the child. A signifiacant relationship was found between parental satisfaction and family size, fathers job and the number of other disabled people in the family

Discussion: According to the findings, it seems that patient  satisfaction is also affected by the behavioral aspects of care, in addition to the technical aspects. Considering the humans need for respect and compassion and the sense of being valuable, this finding could be anticipated. The managers of private rehabilitation centers for attracting and retain need to pay attention to the factors which have impact on service users satisfaction

 

The Socio-economics Status of Street Children in Iran: A Systematic  Review on Studies over a Recent Decade

Meroe Vameghi, Homeira Sajadi, Hassan Rafiey, Arash Rashidian

Children and Society Journal

To document the socio-economic situation of street children in Iran and to ascertain the part played by this in becoming a street child, we classified and evaluated studies on this issue from the recent decade according to their strengths and weaknesses. The results will be helpful in policy-making and planning for this group. The study employed a systematic review methodology, searching Iranian and international databases, and many universities and related organizations in Iran. After the quality of studies had been evaluated by three researchers, the findings of 40 research studies were classified, described and analysed . The  research finds that street  children in Iran come from crowded, low-income families , many of them were rural-urban migrants and Afghans with families who immigrated to Iran, most of their parents had a lower than high school education and many of their fathers were unemployed or had low-income jobs, the majority of these children were unskilled workers who would  work many hours of the day for negligible incomes. We conclude that low socio-economic status was prevalent among the street children`s families in Iran and seems to be an important factor in the street-connectedness of the children.


The Prevalence of Exposure to Domestic Violence Among High School Students in Tehran

Homeira Sajadi, Hossein Rahimi, Hassan Rafiey, Meroe Vameghi

Iran Red Cress Med Journal

 

Domestic violence appears to be a major social problems. Researches in the last 10years have uncovered multiple effects of witnessing domestic violence on children, ranging in severity from little or no effect to server psychological harm.

This study aimed to measure the prevalence of exposure to domestic violence among high school students in Tehran.

A cross-sectional survey was conducted on high-school students of Tehran in the school year 2011-2012. The “children`s Exposure to Domestic Violence Scale” was administered to a total cohort of 1212 students (615 males and 597 females) selected by the stratified sampling method.

Approximately one-half of the participants (44.3%) had been exposed to their father`s violence against their mothers at least sometimes in their lives, the most common form of which was preventing the mother from doing something (28.5%) and the least common, hurting the mother with sharp or deadly tools (9.6%). A substantial proportion of the students (90.6%) had been exposed to violence in the community or at school, the most common kind would being heard from someone calling another person names or making fun of them (81.7%) and the least common, being injured a child in the community or at school (31.8%)

Exposure to violence is a widespread problem among children in Tehran. It encompasses a wide range and children were exposed to violence in different ways and form

 

Substance use Among Street Children in Tehran, Iran

Masoumeh Dejman, Meroe Vameghi, Fatemeh Dejman

International Journal of Travel Medicine and Global Health

Children who work or live at street, are one of the HIV high risk groups in Iran, with no comprehensive preventive programs. This study intended to assess substance use among street children in Tehran, capital of Iran. This paper is a part of comprehensive rapid assessment and response (RAR) research on street children in Tehran in 2012-13. Data were collected by interview using questionnaires. Two hundred and seventy 289 street children were selected by time- location sampling in Tehran. From the total of 259 street children, 59.4% were Iranian and 74% were boys. Prevalence of drug use among street children was 25.6%. The prevalence of smoking, drug abuse and also drinking alcohol were 8.9% among boys and 1.4% among girls 20.8%, 17.3% and 6.9% of the street children had at least used cigarette, alcohol and drugs once in their lives respectively. There was a significant relationship between consumption of alcohol and other substances among street with higher age, type of occupation and leaving home experience. Comprehensive preventive programs targeting street children is recommended to be started at lower ages, with the main focus on young boys among street children. In addition family intervention and improvement of children`s lifestyle could be a main strategy for drug use prevention among this population

 

Effectiveness of  Gestalt Group Therapy in Reducing Anger and Aggressiveness during Driving, in Iran, in 2014

Azita Amirfakhraei, Nemat Babaei

SCRO, Annual Report Journal

Accidents are one of the most critical health problems worldwide and the present research has been done aiming the evaluation of effectiveness of gestalt group therapy in reducing anger and aggressiveness during driving. The present research is one of applied and quasi-experimental with pretest, posttest, and control group type. The sample group was 20, 10 of which were the test group that on which the Gestalt group was applied to and 10  were the control group. The assessment instruments were anger and aggressiveness during driving scale and anger and aggressiveness during driving instrument questionnaire. The Gestalt group in comparison with the control group causes a significant reduction feeling of anger and angry behavior in the form of aggressiveness in a month follow up. According to the findings of research, the Gestalt group therapy is effective in reducing anger and aggressiveness during driving

 

 

 

 

 

 

 

دانشگاه علوم بهزیستی...تماس با دانشگاهگروه های آموزشیمراکز پژوهشیمراکز درمانینقشه سایت دانشگاه

Copyright © 2009 U.S.W.R - All rights reserved .University of Social Welfare and Rehabilitation Sciences