صفحه اصلي > پایان نامه ها 
دوشنبه ١٩ آذر ١٣٩٧
پایان نامه ها
 

عنوان

پدید آورنده

استاد راهنما

استاد مشاور

چکیده

متن کامل

ب‍ررس‍ی‌ راب‍طه‌ دم‍وگ‍راف‍ی‍ک‌ م‍راج‍ع‍ان‌ م‍راک‍ز م‍ش‍اوره‌ پ‍ل‍ی‍س‌ ب‍ا ن‍وع‌ م‍ش‍ک‍لات‌ اج‍ت‍م‍اع‍ی‌ آن‍ه‍ا در ش‍ه‍ر ت‍ه‍ران‌

ص‍ادق‍ی‌ ، ع‍ل‍ی‌

م‍ی‍رطاه‍ر م‍وس‍وی‌

ح‍س‍ن‌ رف‍ی‍ع‍ی‌

 

ب‍ررس‍ی‌ راب‍طه‌ ح‍م‍ای‍ت‌ اج‍ت‍م‍اع‍ی‌ ب‍ا س‍لام‍ت‌ روان‌ در م‍ع‍ل‍م‍ان‌ زن‌ م‍ن‍طق‍ه‌ ده‌ آم‍وزش‌ و پ‍رورش‌ ش‍ه‍ر ت‍ه‍ران‌ س‍ال‌ ت‍ح‍ص‍ی‍ل‍ی‌۱۳۸۸-۱۳۸۹

ص‍ادق‍ی‍ان‌، ال‍ه‍ه‌

ح‍م‍ی‍را س‍ج‍ادی‌

ح‍س‍ن‌ رف‍ی‍ع‍ی‌

 

ب‍ررس‍ی‌ ارت‍ب‍اط ب‍ی‍ن‌ م‍ش‍ارک‍ت‌ م‍دن‍ی‌ و آگ‍اه‍ی‌ ش‍ه‍رون‍دی‌ در م‍ی‍ان‌ ش‍ه‍رون‍دان‌ ب‍الا ۱۸س‍ال‌ ش‍ه‍ر ت‍ه‍ران‌

اص‍غ‍ری‌ ، م‍ه‍دی‌

م‍ری‍م‌ ش‍ری‍ف‍ی‍ان‌ ث‍ان‍ی‌

م‍ی‍رطاه‍ر م‍وس‍وی‌، ک‍رم‌ ح‍ب‍ی‍ب‌ پ‍ور

 

ب‍ررس‍ی‌ راب‍طه‌ ب‍ی‍ن‌ اع‍ت‍م‍اد اج‍ت‍م‍اع‍ی‌ و ان‍ض‍ب‍اط اج‍ت‍م‍اع‍ی‌ در ش‍ه‍ر ت‍ه‍ران‌

دان‍ای‍ی‌، زه‍ره‌

م‍ی‍رطاه‍ر م‍وس‍وی‌

ح‍م‍ی‍را س‍ج‍ادی‌

 

ت‍ع‍ی‍ی‍ن‌ راب‍طه‌ ی‍ک‍پ‍ارچ‍گ‍ی‌ و ک‍ی‍ف‍ی‍ت‌ زن‍دگ‍ی‌ م‍رت‍ب‍ط ب‍ا س‍لام‍ت‌ در ب‍ی‍ن‌ س‍ال‍م‍ن‍دان‌ م‍راج‍ع‍ه‌ ک‍ن‍ن‍ده‌ ب‍ه‌ م‍راک‍ز درم‍ان‍ی‌ ش‍ه‍رس‍ت‍ان‌ س‍ب‍زاور در س‍ال‌۱۳۸۹

ل‍ع‍ل‌ آه‍ن‍گ‍ر ، م‍ج‍ت‍ب‍ی‌

ح‍م‍ی‍را س‍ج‍ادی‌

اح‍م‍دع‍ل‍ی‌ اک‍ب‍ری‌ ک‍ام‍ران‍ی‌

 

ب‍ررس‍ی‌ راب‍طه‌ وض‍ع‍ی‍ت‌ رف‍اه‌ اج‍ت‍م‍اع‍ی‌ ای‍ران‌ ب‍ا درآم‍ده‍ای‌ ن‍ف‍ت‍ی‌ طی‌ س‍ال‍ه‍ای‌۱۳۴۷-۱۳۸۷

پ‍ی‍ل‍وار، ن‍ورم‍ح‍م‍د

حسن رفیعی

ع‍زت‌ ال‍ل‍ه‌ ع‍ب‍اس‍ی‍ان‌

 

ب‍ررس‍ی‌ ت‍اث‍ی‍ر آم‍وزش‌ ه‍ای‌ ان‍ت‍ظام‍ی‌ - اج‍ت‍م‍اع‍ی‌ ح‍ض‍وری‌ پ‍ل‍ی‍س‌ ب‍ر آگ‍اه‍ی‌ ه‍ای‌ ان‍ت‍ظام‍ی‌ - اج‍ت‍م‍اع‍ی‌ دان‍ش‌ آم‍وزان‌ دخ‍ت‍ر م‍ق‍طع‌ م‍ت‍وس‍طه‌ م‍ن‍طق‍ه‌ ۷ ش‍ه‍ر ت‍ه‍ران‌ در س‍ال‌ ت‍ح‍ص‍ی‍ل‍ی‌۱۳۸۸-۱۳۸۹

س‍م‍رق‍ن‍دی‌ ، ف‍رخ‌

آم‍ن‍ه‌ س‍ت‍اره‌ ف‍روزان‌

ح‍م‍ی‍را س‍ج‍ادی‌

 

ب‍ررس‍ی‌ اح‍س‍اس‌ ام‍ن‍ی‍ت‌ اج‍ت‍م‍اع‍ی‌ ب‍ی‍ن‌ ج‍وان‍ان‌ ش‍ه‍ر ت‍ه‍ران‌ ( م‍طال‍ع‍ه‌ م‍وردی‌ م‍ن‍طق‍ه‌ ش‍ه‍ری‌ ش‍م‍ی‍ران‍ات‌

غ‍لام‍ی‌، اح‍م‍د

اح‍م‍د ع‍ب‍دال‍ل‍ه‍ی‌

ح‍م‍ی‍را س‍ج‍ادی‌

 

ب‍ررس‍ی‌ راب‍طه‌ ب‍ی‍ن‌ س‍لام‍ت‌ اج‍ت‍م‍اع‍ی‌ و ب‍ه‍روزی‌ ک‍ودک‍ان‌ در ای‍ران‌

ح‍اج‌ ن‍ق‍ی‌ زاده‌، ف‍اطم‍ه‌

م‍ری‍م‌ ش‍ری‍ف‍ی‍ان‌ ث‍ان‍ی‌

ح‍س‍ن‌ رف‍ی‍ع‍ی‌، ک‍رم‌ ح‍ب‍ی‍ب‌پ‍ور

 

ب‍ررس‍ی‌ راب‍طه‌ م‍ن‍اب‍ع‌ ه‍وی‍ت‌ ب‍ا م‍دی‍ری‍ت‌ ب‍دن‌ در م‍ی‍ان‌ زن‍ان‌ م‍ت‍اه‍ل‌ ش‍ه‍ر ت‍ه‍ران‌

س‍ل‍طان‍ی‌ ب‍ه‍رام‌ ، س‍ع‍ی‍د

حسن رفیعی

م‍ح‍م‍دع‍ل‍ی‌ م‍ح‍م‍دی‌، م‍ح‍م‍دب‍اق‍ر ع‍ل‍ی‍زاده‌ اق‍دم‌

 

ب‍ررس‍ی‌ راب‍طه‌ ب‍ی‍ن‌ س‍رم‍ای‍ه‌ اج‍ت‍م‍اع‍ی‌ درون‌ گ‍روه‍ی‌ ب‍رون‌ گ‍روه‍ی‌ و ش‍ادی‌ در ب‍ی‍ن‌ ش‍ه‍رون‍دان‌ ت‍ه‍ران‌ در س‍ال‌۱۳۹۰

ق‍اس‍م‌ زاده‌ ، داود

م‍ی‍رطاه‍ر م‍وس‍وی‌

ح‍س‍ن‌ رف‍ی‍ع‍ی‌

 

ش‍ن‍اس‍ای‍ی‌ ف‍رآی‍ن‍د ت‍اب‌ آوری‌ ن‍وج‍وان‍ان‌ م‍ح‍ل‍ه‌ دروازه‌ غ‍ار ت‍ه‍ران‌ در ب‍راب‍ر س‍وءم‍ص‍رف‌ م‍واد س‍ال‌۱۳۹۰

ک‍ری‍م‍ی‌، ص‍لاح‌ ال‍دی‍ن‌

م‍ری‍م‌ ش‍ری‍ف‍ی‍ان‌ ث‍ان‍ی‌

ح‍س‍ن‌ رف‍ی‍ع‍ی‌، ف‍رح‍ن‍از م‍ح‍م‍دی‌

 

اس‍ت‍رس‌ ش‍غ‍ل‍ی‌ و راب‍طه‌ آن‌ ب‍ا س‍لام‍ت‌ ع‍م‍وم‍ی‌ در ب‍ی‍ن‌ ک‍ارم‍ن‍دان‌ ب‍ی‍م‍ه‌ خ‍دم‍ات‌ درم‍ان‍ی‌ اس‍ت‍ان‌ اص‍ف‍ه‍ان‌ در س‍ال‌۱۳۹۰

رض‍وان‍ی‌ ، داود

ع‍ل‍ی‍رض‍اک‍ل‍دی‌

ح‍م‍ی‍را س‍ج‍ادی‌، ک‍رم‌ ح‍ب‍ی‍ب‌ پ‍ور

 

ب‍ررس‍ی‌ وض‍ع‍ی‍ت‌ ح‍م‍ای‍ت‌ اج‍ت‍م‍اع‍ی‌ و ع‍وام‍ل‌ م‍رت‍ب‍ط ب‍ا آن‌ در اف‍راد VIH م‍ث‍ب‍ت‌ م‍راج‍ع‍ه‌ ک‍ن‍ن‍ده‌ ب‍ه‌ ک‍ل‍ی‍ن‍ی‍ک‌ه‍ی‍ا م‍ث‍ل‍ث‍ی‌ دان‍ش‍گ‍اه‌ ت‍ه‍ران‌ در س‍ال‌۸۹-۹۰

ج‍رج‍راز ش‍وش‍ت‍ری‌ ، زه‍را

س‍ت‍اره‌ ف‍روزان‌

ح‍م‍ی‍را س‍ج‍ادی‌

 

ب‍ررس‍ی‌ رون‍د ت‍غ‍ی‍ی‍رات‌ ب‍رخ‍ی‌ وی‍ژگ‍ی‌ ه‍ای‌ م‍وارد خ‍ودک‍ش‍ی‌ در اس‍ت‍ان‌ ای‍لام‌ طی‌ س‍ال‌ ه‍ای‌ ۱۳۷۳ -۸۰

ج‍م‍شید زاده‌، ف‍رخ‌ ل‍ق‍اء

دک‍ت‍ر ح‍س‍ن‌ رف‍ی‍ع‍ی‌

 

 

ب‍ررس‍ی‌ ع‍وام‍ل‌ خ‍ان‍وادگ‍ی‌ م‍وث‍ر دراق‍دام‌ ب‍ه‌ خ‍ودک‍ش‍ی‌ درم‍راج‍ع‍ی‍ن‌

م‍وس‍وی‌ ، ف‍ری‍ب‍ا

ح‍م‍ی‍راس‍ج‍ادی‌

ح‍س‍ن‌ رف‍ی‍ع‍ی‌ -آوات‌ ف‍ی‍ض‍ی‌

 

ب‍ررس‍ی‌ ع‍وام‍ل‌ م‍رت‍ب‍ط ب‍ا خ‍ش‍ون‍ت‌ ش‍وه‍ران‌ ع‍ل‍ی‍ه‌ زن‍ان‌ در خ‍ان‍واده‌ در م‍راج‍ع‍ی‍ن‌ ب‍ه‌ دادگ‍اه‌ خ‍ان‍واده‌ ش‍ه‍ر ت‍ه‍ران‌ س‍ال‌۱۳۸۲

ری‍ح‍ان‌ ص‍ف‍ت‌ ، ت‍ه‍م‍ی‍ن‍ه‌

ح‍م‍ی‍را س‍ج‍ادی‌

م‍ری‍م‌ ش‍ری‍ف‍ی‍ان‌

 

ب‍ررس‍ی‌ وی‍ژگ‍ی‍ه‍ای‌ ف‍ردی‌ م‍ح‍اف‍ظت‌ ک‍ن‍ن‍ده‌ درب‍راب‍ر ع‍ود اع‍ت‍ی‍اد درم‍ع‍ت‍ادان‌ گ‍م‍ن‍ام‌ AN ش‍ه‍رس‍ت‍ان‌ ش‍ی‍راز

ه‍دای‍ت‍ی‌ ، ن‍رگ‍س‌

ح‍س‍ن‌ رف‍ی‍ع‍ی‌

ج‍لال‌ ص‍درال‍س‍ادات‌

 

ارزش‍ی‍اب‍ی‌ ب‍رن‍ام‍ه‌ پ‍ی‍ش‍گ‍ی‍ری‌ اج‍ت‍م‍اع‌ م‍ح‍ورازاع‍ت‍ی‍اددراس‍ت‍ان‌ آذرب‍ای‍ج‍ان‌ ش‍رق‍ی‌

ع‍ل‍ی‍پ‍وری‌ ن‍ی‍از، م‍ی‍ن‍ا

ح‍س‍ن‌ رف‍ی‍ع‍ی‌

س‍ت‍اره‌ ف‍روزان‌

 

ب‍ررس‍ی‌ ارت‍ب‍اط س‍رم‍ای‍ه‌ اج‍ت‍م‍اع‍ی‌ وس‍لام‍ت‌ م‍ادران‌ دارای‌ ک‍ودک‌ زی‍ر ۷س‍ال‌ م‍راج‍ع‍ه‌ ک‍ن‍ن‍ده‌ب‍ه‌ م‍راک‍زب‍ه‍داش‍ت‍ی‌ - درم‍ان‍ی‌ واب‍س‍ت‍ه‌ب‍ه‌ دان‍ش‍گ‍اه‌ه‍ای‌ ع‍ل‍وم‌ پ‍زش‍ک‍ی‌ ش‍م‍ال‌ وج‍ن‍وب‌ ش‍ه‍رت‍ه‍ران‌ درس‍ال‌۱۳۸۶

خ‍واج‍ه‌ دادی‌ ، اش‍ک‍ان‌

م‍ری‍م‌ ش‍ری‍ف‍ی‍ان‌ ث‍ان‍ی‌

م‍ل‍ی‍ح‍ه‌ ش‍ی‍ان‍ی‌

 

ب‍ررس‍ی‌ م‍ق‍ای‍س‍ه‌ای‌ ک‍ی‍ف‍ی‍ت‌ زن‍دگ‍ی‌ س‍ال‍م‍ن‍دان‌ م‍س‍ت‍م‍ری‌ ب‍گ‍ی‍ر س‍ازم‍ان‌ ت‍ام‍ی‍ن‌ اج‍ت‍م‍اع‍ی‌ وس‍ازم‍ان‌ ب‍ازن‍ش‍س‍ت‍گ‍ی‌ ک‍ش‍وری‌ ش‍ه‍رق‍م‌

م‍ح‍ق‍ق‍ی‌، ک‍م‍ال‌ ح‍س‍ی‍ن‌

ح‍م‍ی‍را س‍ج‍ادی‌

ح‍س‍ی‍ن‌ زارع‌

 

ب‍ررس‍ی‌ ع‍وام‍ل‌ م‍رت‍ب‍ط ب‍رم‍ح‍روم‍ی‍ت‌ اج‍ت‍م‍اع‍ی‌ ج‍وان‍ان‌ ش‍ه‍رت‍ه‍ران‌ (ن‍م‍ون‍ه‌ ش‍م‍ال‌ ، ج‍ن‍وب‌ ) درس‍ال‌۱۳۸۶

زارع‍ی‌ اس‍ف‍ن‍دآب‍ادی‌ ، م‍ح‍م‍ود

ف‍ری‍ب‍رزرئ‍ی‍س‌ دان‍ا

م‍ل‍ی‍ح‍ه‌ ش‍ی‍ان‍ی‌

 

ع‍وام‍ل‌ ب‍ارز ت‍اب‌ آوری‌ درب‍راب‍رم‍ص‍رف‌ م‍واددرب‍ی‍ک‍اران‌ م‍ردم‍راج‍ع‍ه‌ ک‍ن‍ن‍ده‌ب‍ه‌م‍راک‍زک‍اری‍اب‍ی‌ ش‍ه‍راص‍ف‍ه‍ان‌ درس‍ال‌۱۳۸۶

اک‍ب‍ری‍ان‌ ، م‍ه‍دی‌

ح‍س‍ن‌ رف‍ی‍ع‍ی‌

ح‍م‍ی‍را س‍ج‍ادی‌، م‍س‍ع‍ود ک‍ری‍م‍ل‍و

 

ب‍ررس‍ی‌ پ‍ای‍ای‍ی‌ و روای‍ی‌ ن‍س‍خ‍ه‌ ف‍ارس‍ی‌ پ‍رس‍ش‍ن‍ام‍ه‌ ح‍م‍ای‍ت‌ اج‍ت‍م‍اع‍ی‌ kcebroN دردان‍ش‍ج‍وی‍ان‌ دان‍ش‍گ‍اه‌ ع‍ل‍وم‌ ب‍ه‍زی‍س‍ت‍ی‌ وت‍وان‍ب‍خ‍ش‍ی‌

ج‍ل‍ی‍ل‍ی‍ان‌ ، ع‍ل‍ی‌

ح‍س‍ن‌ رف‍ی‍ع‍ی‌

ه‍ادی‌ ب‍ه‍رام‍ی‌

 

ب‍ررس‍ی‌ م‍ق‍ای‍س‍ه‌ای‌ ک‍ی‍ف‍ی‍ت‌ زن‍دگ‍ی‌ زن‍ان‌ س‍رپ‍رس‍ت‌ خ‍ان‍وارت‍ح‍ت‌ پ‍وش‍ش‌ س‍ازم‍ان‌ ب‍ه‍زی‍س‍ت‍ی‌ وزن‍ان‌ س‍رپ‍رس‍ت‌ خ‍ان‍وارش‍اغ‍ل‌ خ‍دم‍ات‍ی‌ ش‍ه‍رت‍ه‍ران‌

ب‍ل‍داج‍ی‌ ، ام‌ ل‍ی‍لا ت‍ات‍ی‍ن‍ا

آم‍ن‍ه‌ س‍ت‍اره‌ ف‍روزان‌

ح‍س‍ن‌ رف‍ی‍ع‍ی‌

 

 

ب‍ررس‍ی‌ ت‍طب‍ی‍ق‍ی‌ س‍رم‍ای‍ه‌ اج‍ت‍م‍اع‍ی‌ ب‍ی‍ن‌ دو م‍رک‍ز اس‍ت‍ان‌ آذرب‍ای‍ج‍ان‌ ش‍رق‍ی‌ ( ت‍ب‍ری‍ز) و آذرب‍ای‍ج‍ان‌ غ‍رب‍ی‌ ( اروم‍ی‍ه‌ ) ب‍ا اس‍ت‍ف‍اده‌ از داده‌ه‍ای‌ طرح‌ س‍ن‍ج‍ش‌ اج‍ت‍م‍اع‍ی‌ س‍رم‍ای‍ه‌ اج‍ت‍م‍اع‍ی‌ ب‍ی‍ن‌ س‍ال‍ه‍ای‌ ۸۶ و۱۳۸

ذب‍ی‍ح‌ ال‍ل‍ه‌ ، واح‍د س‍رک‍ارآب‍اد

م‍ی‍رطاه‍ر م‍وس‍وی‌

ح‍س‍ن‌ رف‍ی‍ع‍ی‌

 

 

ب‍ررس‍ی‌ راب‍طه‌ ح‍م‍ای‍ت‌ اج‍ت‍م‍اع‍ی‌ وک‍ی‍ف‍ی‍ت‌ زن‍دگ‍ی‌ س‍ال‍م‍ن‍دان‌ م‍ن‍طق‍ه‌ ۲ ت‍ه‍ران‌

ع‍ل‍ی‌ پ‍ورگ‍راون‍د، ف‍ردی‍ن‌

ح‍م‍ی‍راس‍ج‍ادی‌

آم‍ن‍ه‌ س‍ت‍اره‌ ف‍روزان‌

 

 

ب‍ررس‍ی‌ م‍ق‍ای‍س‍ه‌ای‌ س‍لام‍ت‌ ع‍م‍وم‍ی‌ زن‍ان‌ ش‍اغ‍ل‌ ب‍راس‍اس‌ رده‌ ش‍غ‍ل‍ی‌ آن‍ه‍ا در س‍ازم‍ان‌ ب‍ه‍زی‍س‍ت‍ی‌ ش‍ه‍رت‍ه‍ران‌

ح‍دادی‌ ، م‍ه‍دی‌

ع‍ل‍ی‍رض‍اک‍ل‍دی‌

ح‍م‍ی‍راس‍ج‍ادی‌

 

 

ب‍ررس‍ی‌ ارت‍ب‍اط ب‍ی‍ن‌ آزاردی‍دگ‍ی‌ در خ‍ان‍واده‌ و م‍ش‍ک‍لات‌ رف‍ت‍اری‌ در دان‍ش‌ آم‍وزان‌ دب‍ی‍رس‍ت‍ان‍ی‌ ش‍ه‍ر ک‍رم‍ان‍ش‍اه‌

ق‍اس‍م‍ی‌ ک‍زم‍ل‍ه‌ ، رام‍ی‍ن‌

آم‍ن‍ه‌ س‍ت‍اره‌ ف‍روزان‌

م‍روئ‍ه‌ وام‍ق‍ی‌

 

 

ب‍ررس‍ی‌ راب‍طه‌ ب‍ی‍ن‌ ع‍دال‍ت‌ ت‍وزی‍ع‍ی‌ وس‍لام‍ت‌ درای‍ران‌ ۱۳۵۸ -۱۳۶۳

ب‍اب‍اخ‍ان‍ی‌ ، م‍ح‍م‍د

ح‍س‍ن‌ رف‍ی‍ع‍ی‌

ح‍س‍ی‍ن‌ راغ‍ف‍ر

 

 

ب‍ررس‍ی‌ ارت‍ب‍اط ب‍ی‍ن‌ ن‍اب‍راب‍ری‌ ج‍ن‍س‍ی‍ت‍ی‌ ب‍اش‍ک‍اف‌ ج‍ن‍س‍ی‍ت‍ی‌ ام‍ی‍د ب‍ه‌ زن‍دگ‍ی‌ س‍ال‍م‌

م‍رادی‌ ک‍ل‍ه‌ ل‍و، ن‍ورال‍ه‌

ح‍س‍ن‌ رف‍ی‍ع‍ی‌

آم‍ن‍ه‌ س‍ت‍اره‌ ف‍روزان‌

 

 

راب‍طه‌ ک‍ار ک‍ودک‌ ب‍ا ت‍وس‍ع‍ه‌ اج‍ت‍م‍اع‍ی‌

ت‍ولائ‍ی‌ ، ح‍س‍ی‍ن‌

ح‍س‍ن‌ رف‍ی‍ع‍ی‌

م‍روئ‍ه‌ وام‍ق‍ی‌

 

 

ت‍ه‍ی‍ه‌ ن‍س‍خ‍ه‌ ف‍ارس‍ی‌ پ‍رس‍ش‍ن‍ام‍ه‌ رض‍ای‍ت‌ س‍ن‍ج‍ی‌ ب‍ی‍م‍اران‌ ب‍ر اس‍اس‌ م‍دل‌ LAUQVRES

ن‍وب‍ه‍ار، س‍ت‍اره‌

آم‍ن‍ه‌ س‍ت‍اره‌ ف‍روزان‌

ح‍س‍ن‌ رف‍ی‍ع‍ی‌

 

 

ارزی‍اب‍ی‌ پ‍ای‍ای‍ی‌ و روای‍ی‌ ن‍س‍خ‍ه‌ ف‍ارس‍ی‌ پ‍رس‍ش‍ن‍ام‍ه‌ ش‍اخ‍ص‌ ک‍ی‍ف‍ی‍ت‌ زن‍دگ‍ی‌

xedni fil fo ytilauQ

رف‍ی‍ع‍ی‌، ن‍رگ‍س‌

م‍ری‍م‌ ش‍ری‍ف‍ی‍ان‌ ث‍ان‍ی‌

ح‍س‍ن‌ رف‍ی‍ع‍ی‌، ن‍اص‍ر ب‍ه‍ن‍ام‌ پ‍ور

 

 

ب‍ررس‍ی‌ راب‍طه‌ س‍رم‍ای‍ه‌ اج‍ت‍م‍اع‍ی‌ و ن‍گ‍رش‌ ب‍ه‌ م‍ص‍رف‌ م‍واد در ای‍ران‍ی‍ان‌

پ‍اک‍دام‍ن‌، طاه‍ره‌

ح‍س‍ن‌ رف‍ی‍ع‍ی‌

م‍ی‍رطاه‍ر م‍وس‍وی‌

 

 

ب‍ررس‍ی‌ وض‍ع‍ی‍ت‌ م‍ش‍ارک‍ت‌ م‍ال‍ی‌ ب‍ی‍م‍ه‌ ش‍دگ‍ان‌ ت‍ام‍ی‍ن‌ اج‍ت‍م‍اع‍ی‌ اص‍ف‍ه‍ان‌ در پ‍رداخ‍ت‌ ه‍زی‍ن‍ه‌ ن‍س‍خ‌ داروی‍ی‌ و ت‍م‍ای‍ل‌ ب‍ه‌ پ‍رداخ‍ت‌ آن‍ه‍ا در س‍ال‌ ۱۳۸۹ و ارائ‍ه‌ راه‍ک‍ار ج‍ای‍گ‍زی‍ن‌

ع‍ادل‌ ن‍ی‍ا،ام‍ی‍ن‌

ح‍س‍ن‌ رف‍ی‍ع‍ی‌

ع‍زت‌ ال‍ه‌ ع‍ب‍اس‍ی‍ان‌

 

 

 

دانشگاه علوم بهزیستی...تماس با دانشگاهگروه های آموزشیمراکز پژوهشیمراکز درمانینقشه سایت دانشگاه

Copyright © 2009 U.S.W.R - All rights reserved .University of Social Welfare and Rehabilitation Sciences