صفحه اصلي > طرح های تحقیقاتی مركز > طرح های پایان یافته > تدوین شاخص ترکیبی رفاه اجتماعی سالمندان 
شنبه ٠٢ تير ١٣٩٧
تدوین شاخص ترکیبی رفاه اجتماعی سالمندان
 

چكيده

مقدمه: هدف مطالعه حاضر شناخت نظرات متخصصین در مورد ابعاد، مولفه ها و بیانگرهای رفاه اجتماعی سالمندان ایرانی از یک طرف، و از طرف دیگر، تبیین مفهوم رفاه اجتماعی از نظر سالمندان به عنوان ذی نفعان اصلی سیاست های رفاهی می باشد.

روش: این مطالعه در دو بخش، اجماع یابی نظرات متخصصین با روش دلفی و تحلیل محتوای نظرات سالمندان در مورد رفاه اجتماعی و مولفه های آن انجام شده است. در بخش دلفی، نظرات 24 متخصص حوزه های مرتبط با رفاه اجتماعی سالمندان در سه دور تجمیع شد و نتایج آن در نرم افزار SPSS تحلیل شد. در بخش تحلیل محتوا، با 20 نفر از سالمندان ساکن شهر تهران با درنظر گرفتن محل سکونت (منزل شخصی، منزل فرزندان، آسایشگاه) ، جنسیت و طبقه اقتصادی(شامل بالا، متوسط، پایین) مصاحبه عمیق انجام شد. سپس داده ها پس از پیاده سازی وارد نرم افزار MAXDA10 شد وبه روش تحلیل محتوای استقرایی تحلیل شد.

يافته ها: بر اساس تكنيك اجماع يابي دلفي و بر مبناي نظر متخصصين ايراني، مهمترين ابعاد رفاه اجتماعي سالمندان كشور به ترتیب درجه اهمیت شامل این موارد هستند:

1.      سلامت

2.      حمایت اجتماعی

3.      تامین اجتماعی

4.      اقتصاد

5.      مسکن

6.      رضایت از زندگی

 

همچنین، مهمترين بيانگرهاي شاخص ترکیبی رفاه اجتماعي سالمندان شامل:

1.      میانگین سطح بهره مندی از خدمات سلامت

2.      میزان برخورداری از حمایت اجتماعی خانواده

3.      پوشش بیمه تامین اجتماعی (سلامت و بازنشستگی) مي باشند.

بر اساس تحلیل محتوای کیفی، رفاه اجتماعی از نظر سالمندان دارای دو طبقه و هشت زیر طبقه می باشد. طبقه ابعاد مادی شامل زیرطبقات: داشتن وضعیت اقتصادی، مسکن مناسب، دسترسی فیزیکی به محیط خارج از منزل، سلامت جسمی، تسهیلات زمان فراغت  و حمایت اجتماعی بود. طبقه ابعاد غیرمادی شامل: زیر طبقات عواطف و روابط بود.

بحث: با توجه به تلاشی که در این پژوهش از طریق مطالعات جامع نظری و انجام دلفی در سه مرحله و دقت نظر لازم در تعیین مولفه های رفاه اجتماعی سالمندان ایرانی صورت پذیرفته است، لذا انتظار مي رود نتايج اين پژوهش در زمينه ساخت شاخص ترکیبی رفاه اجتماعي سالمندان، جهت پايش مستمر سياست ها و برنامه هاي رفاه اجتماعي این گروه مورد استفاده قرار گیرد.

كليد واژه ها: رفاه اجتماعي، سالمندان، شاخص، تکنیک دلفی، تحلیل محتوا
دانشگاه علوم بهزیستی...تماس با دانشگاهگروه های آموزشیمراکز پژوهشیمراکز درمانینقشه سایت دانشگاه

Copyright © 2009 U.S.W.R - All rights reserved .University of Social Welfare and Rehabilitation Sciences