صفحه اصلي > طرح های تحقیقاتی مركز > طرح های پایان یافته > سطح زندگی مادران دارای فرزند 
چهارشنبه ٠٣ بهمن ١٣٩٧
سطح زندگی مادران دارای فرزند
 

سطح كيفيت زندگي مادران داراي فرزند توانخواه وعوامل مؤثرآن

مجریان: دکتر مروئه وامقی، دکتر حمیرا سجادی، غلامرضا قائدامینی هارونی

زمینه و هدف: کیفیت زندگی ابعاد متفاوت سلامت و آسایش جسمی، روانی و اجتماعی زندگی افراد را در برداشته و متأثر از تجربه شخص و درک او از زندگی می باشد. داشتن کودک دارای بیماری مزمن برای تمامی اعضای خانواده استرس­زا است و مخصوصاً برای مراقب اصلی کودک (که مادر می باشد) استرس بیشتری به همراه  دارد. پژوهش حاضر با هدف بررسی کیفیت زندگی مادران دارای کودک توانخواه ذهنی و تأثیر برخی عوامل بر آن طراحی شد.

مواد و روش ها:  مطالعه حاضر از نوع علی مقایسه­ای بوده و داده های مورد نیاز به روش پیمایشی گردآوری شد.  جامعه آماری شامل کلیه ماداران دارای کودک توان­خواه ذهنی (آموزش پذیر، تربیت پذیر و عمیق) و مادران دارای کودک غیرتوان­خواه در شهر شهرکرد می باشد. نمونه مورد نیاز با توجه به فرمول کوکران برابر با 286 نفر محاسبه شد: از هر گروه مادران دارای کودک توانخواه ذهنی 50 نفر (جمعاً 150 نفر) و از بین مادران دارای کودک غیرتوانخواه نیز به صورت تصادفی 150 نفر انتخاب شد. داده ها با استفاده از آزمونهای t دو نمونه مستقل، آنالیز واریانس یکراهه (ANOVA) و تحلیل رگرسیون خطی بررسی شد.

یافته­ها: مادران دارای کودک توانخواه از کیفیت زندگی، عزت نفس، حمایت اجتماعی پائین تری نسبت به مادران دارای کودک سالم برخوردار بودند. مهارت مقابله با استرس غالب در بین مادران دارای کودک توانخواه، مهارت هیجان مدار بود. عزت نفس و مهارتهای مقابله از عوامل موثر بر کیفیت زندگی مادران دارای کودک توانخواه بود و حمایت اجتماعی نقش تعیین کننده­ای نداشت. حضور همسر، سطح تحصیلات مادر و همسر، وضعیت اقتصادی خانواده، و برخورداری از بیمه اثر مثبتی بر کیفیت زندگی مادران دارای کودک توانخواه داشت.

بحث و نتیجه گیری: می توان با تغییر مهارت مقابله هیجان مدار در مادران به سمت مسأله مدار و همچنین ارتقاء حمایت های اجتماعی موثر، نقش به سزایی در بهبود کیفیت زندگی این گروه از مادران ایفا نمود و در این سازمان بهزیستی نقش تعیین کننده ای دارد.

کلید واژه ها: کیفیت زندگی  مادران، حمایت اجتماعی، مهارتهای مقابله، عزت نفس، کودک توانخواه

دانشگاه علوم بهزیستی...تماس با دانشگاهگروه های آموزشیمراکز پژوهشیمراکز درمانینقشه سایت دانشگاه

Copyright © 2009 U.S.W.R - All rights reserved .University of Social Welfare and Rehabilitation Sciences