چهارشنبه ٠٣ بهمن ١٣٩٧
طرح گلزارپور
 

مقدمه:

براساس مدل سازمان بهداشت جهانی تعیین کننده­های اجتماعی به عنوان عاملی تاثیرگذار برسلامت افراد به شمار می­روند؛ از جمله این عوامل تاثیر گذار برسلامت افراد اشتغال و شرایط­کاری آنها می­باشد که نه تنها می­تواند برسلامت افراد بلکه برسلامت کودکان آنها نیز تاثیر گذار باشد. با توجه به محدودیت مطالعات ایرانی، در این پژوهش به بررسی ارتباط شرایط­شغلی و رضایت­شغلی والدین و سلامت فرزندان آنها پرداخته شده است.

مواد وروش کار:

مطالعه حاضراز نوع مطالعات همبستگی می باشد که برروی200 نفر از کارکنان شاغل زن و مرد دارای کودک 5 تا 18 ساله در اداره آموزش و پرورش و مدارس شهر مشهد که با روش نمونه­گیری تصادفی طبقه­ای وارد مطالعه شده بودند، صورت پذیرفت. جمع آوری اطلاعات با استفاده از وارسی نامه 22 سوالی اطلاعات جمعیت شناختی و شرایط کار محقق ساخته، فرم 20 سوالی پرسشنامه رضایت شغلی مینه سوتا، فرم 28 سوالی پرسش نامه سلامت روانGHQ28 و فرم 28 سوالی پرسش نامه سلامت کودک انجام و سپس تحلیل داده ها با استفاده از نرم افزار SPSS  صورت گرفت.

یافته ها:

نتایج مطالعه نشان داد که از بین متغیرهای شرایط شغلی (درآمد، ساعت­کار، نوع بیمه، وضعیت استخدامی، سابقه کار) متغیرهای درآمد، ساعت کار و سابقه کار با ابعاد سلامت کودک رابطه آماری مثبت و معنادار وجود دارد؛ در زمینه رضایت شغلی نیز در کل نمونه و همه­ی رده­ها بیشتر ابعاد آن با سلامت کودک رابطه مثبت و معناداری (001/0>p)مشاهده شد. مادران در مقایسه با پدران؛ و والدین دارای مسکن شخصی در مقایسه با والدین اجاره نشین سلامت فرزند خود را مطلوب تر گزارش کرده­اند. کارکنان خدماتی از بالاترین ساعت­کار، کمترین درآمد، کمترین ثبات استخدامی و کمترین رضایت­شغلی برخوردارند.

نتیجه گیری:

برخی ابعاد سلامت کودک (سلامت جسمی، سلامت روان و درد) از ویژگی­های کار والدین شامل درآمد و سابقه­کار تاثیر می­پذیرد. تقریبا در همه ابعاد، سلامت کودک با رضایت­درونی و بیرونی و رضایت­شغلی کل والدین ارتباط معنادار دارد. سازمان­های سلامت، باید در برنامه­ریزی­های خود، نقش وضعیت کار والدین در سلامت کودکان را بیشتر مورد مطالعه و توجه قرار دهند. واحدهای سلامت کارکنان و خانواده در محیط های کار نیز باید به وضع سلامت کودکان و ارزیابی آن بخصوص در مورد کارکنان دارای درآمد پایین تر توجه بیشتری نشان دهند. سازمان­های رفاهی و کار نیز باید به شرایط اشتغال والدین و رضایت آنها از جنبه های مختلف کار از زاویه ی تاثیر آن برسلامت کودکان و توجه و برنامه­ریزی­های بیشتری نشان دهند. تحقیقات آتی در این زمینه بهتر است برمشاغل متفاوت دیگر، عوامل واسطه­ای رابطه­ی شرایط­کار و سلامت کودکان و تعداد کمتری از متغیرها متمرکز شود.

کلید واژه ها: درآمدوالدین، رضایت شغلی، سلامت کودک، ساعت کار،شرایط شغلی

دانشگاه علوم بهزیستی...تماس با دانشگاهگروه های آموزشیمراکز پژوهشیمراکز درمانینقشه سایت دانشگاه

Copyright © 2009 U.S.W.R - All rights reserved .University of Social Welfare and Rehabilitation Sciences