صفحه اصلي > طرح های تحقیقاتی مركز > طرح های پایان یافته > اندازه گیری و تحلیل روند فقر سلامتی  
چهارشنبه ٠٣ بهمن ١٣٩٧
اندازه گیری و تحلیل روند فقر سلامتی
 

بیان مساله تحلیل مشارکت مالی خانوار به عنوانی شاخصی از عدالت مالی در هزینه های سلامت خانوارها قلمداد می شود و مواجه خانوارها با پرداخت های کمرشکن منجر به فقر سلامت خانوار می گردد. نظر به اهمیت  اندازه گیری شاخص های فقر سلامت در اطلاع رسانی به برنامه ریزان نسبت به اثرات توزیعی راهبردهای سیاستی و نیز رفاه خانوار، هدف مقاله حاضر محاسبه و تحلیل روند فقر سلامت خانوارهای تهرانی طی دوره زمانی 1391 – 1363 می باشد.

روش تحقیق: این تحقیق از جمله مطالعات روند می باشد که با استفاده از داده های پیمایش هزینه- درآمد خانوارهای کشور طی دوره مورد مطالعه ، جریان فقر سلامت سرپرستان خانوار تهرانی را با رویکرد داده های شبه ترکیبی (و استفاده از شاخص فقر فوستر، گریر و نوریک) مورد بررسی قرار می دهد. لازم به ذکر است که در انجام محاسبات از نرم افزارهای Stata 1 و Excell بهره گرفته شد.

یافته ها: در این مطالعه با تقسیم بندی سرپرستان خانوارهای تهرانی به 8 گروه سنی، فقر سلامت در این گروه ها مورد بررسی قرار گرفت. در بین سالهای مطالعه سال 1378 بالاترین میزان فقر سلامت را در اکثر گروه های سنی به خود اختصاص داده بود و شاخص فقر سلامت در انتهای برنامه چهارم توسعه و منتهی به سال 1391 برای همه گروه های سنی صعودی بوده است. در مقایسه گروه های سنی مطالعه نشان داد که از سال 1373 (انتهای برنامه اول توسعه) تا سال 1391 بیشترین میزان فقر سلامت مربوط به گروه های سنی  جوانتر (26 – 21 ساله و  31- 27 ساله) بوده است.

نتیجه گیری: به طور کلی در اغلب گروه های سرپرستان خانوارها نرخ فقر سلامت دارای نوسان و میزان آن نیز در سالهای پایدار و منسجمی برای کاستن از مواجه خانوارها با هزینه های کمرشکن سلامت تدوین نگردیده است. در انتها در راستای کاهش میزان و شدت فقر سلامت خانوارها پیشنهاداتی ارائه گردیده است.

واژه های کلیدی: فقر سلامت، شاخص مشارکت مالی خانوار، رویکرد نسلی

دانشگاه علوم بهزیستی...تماس با دانشگاهگروه های آموزشیمراکز پژوهشیمراکز درمانینقشه سایت دانشگاه

Copyright © 2009 U.S.W.R - All rights reserved .University of Social Welfare and Rehabilitation Sciences