صفحه اصلي > طرح های تحقیقاتی مركز > طرح های پایان یافته > بررسی رابطه شادکامی دانشجویان پیام نور 
چهارشنبه ٠٣ بهمن ١٣٩٧
بررسی رابطه شادکامی دانشجویان پیام نور
 

زمینه و هدف: با توجه به حرکت شتابان و سریع تمام جوامع به سمت صنعتی شدن، تخصصی شدن امور، تقسیم کار فزاینده و لزوم وجود فناوری ارتباطات و اطلاعات به روز و گسترده، ضرورت ایجاد و گسترش سرمایه اجتماعی بر پایه ایجاد شبکه ارتباطی و تعاملات اجتماعی را بیش از هر زمان ضروری نموده است. سرمایه اجتماعی، زاده کنش و واکنش های افراد می باشد و محصول آشنا بودن و آشنا شدن آدمیان با یکدیگر است و بر چشم داشت­هایی استوار است که از آشنایی جان می گیرد و در اکثر مواقع با گذر زمان می بالد و گسترده می شود. سرمایه اجتماعی و شادکامی از جمله متغیرهایی هستند که تأثیر قوی تری نسبت به وضعیت اقتصادی اجتماعی و استعداد بر عملکرد دانشجویان دارند. سرمایه اجتماعی عامل ایجاد کننده سرمایه انسانی است. پژوهش حاضر با هدف بررسی رابطه بین سرمایه اجتماعی و شادکامی و برخی متغیرهای مرتبط به این دو شاخص طراحی شد.

مواد و وروش: مطالعه همبستگی حاضر در نمونه ای 840 نفری از دانشگاه های منتخب پیام نور کشور انجام گرفت و نمونه ها به صورت تصادفی در هر دانشگاه  انتخاب شد. جهت گردآوری داده ها از دو پرسشنامه سرمایه اجتماعی (طیف سام و طیف سراج) و پرسشنامه شادکامی آکسفورد که هر دو در ایران روا و پایا شده اند و همچنین یک چک لیست جهت اطلاع از برخی متغیرهای زمینه ای استفاده شد. آزمون T تک نمونه ای، T دو نمونه مستقل، آنالیز واریانس و ضرایب همبستگی جهت بررسی فرضیه ها به کار رفت. داده ها با استفاده از نرم افزار SPSS و AMOS تحلیل شد.

یافته ­ها: بین قومیت و سرمایه اجتماعی درون گروهی (017/0=p) و برون گروهی (001/0=p) و سرمایه اجتماعی کل (002/0=p) رابطه معنادار؛. بین جنسیت و سرمایه اجتماعی بین گروهی رابطه معنادار (002/0=p)؛ بین میانگین نمره شادکامی 5 قومیت مختلف تفاوت معنادار (000/0=p)؛ و بین شادکامی و انواع سرمایه اجتماعی در برخی تحلیل های کلی و به تفکیک جنیست و قومیت رابطه معنادار به دست آمد.

نتیجه گیری: در پژوهش حاضر مشخص شد که سطح شادکامی دانشجویان پیام نور در سطح بالایی قرار دارد ولی وضعیت  سرمایه اجتماعی کل در سطح متوسط، سرمایه اجتماعی درون گروهی در سطح متوسط و سرمایه اجتماعی بین گروهی در سطح متوسط به پایین گزارش شد. شادکامی متغیری وابسته به جنسیت می باشد.

کلید واژه ­ها: سرمایه اجتماعی درون گروهی و بین گروهی، شادکامی، قومیت، رضایت از تحصیل، رضایت از مسافت، دانشگاه پیام نور

دانشگاه علوم بهزیستی...تماس با دانشگاهگروه های آموزشیمراکز پژوهشیمراکز درمانینقشه سایت دانشگاه

Copyright © 2009 U.S.W.R - All rights reserved .University of Social Welfare and Rehabilitation Sciences